PLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI
İlçemiz Yenicami Mahallesi'733 ada |75 parsel ve çevresini kapsayan. UİP-887,68 plan
işlem numaralı li l000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, Söke Belediye
Meclisi'nin 0311|ı120lı'7 taih ve 20|7l|1-15l sayılı kararı ile uygun görülmüş ve 52l6 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin l l/0l/20l8
tarih ve 36 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır.
Söz konusu Yenicami Mahallesi 733 ada l'75 parsel ve çevresini kapsayan l/l000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliği 3l94 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesi gereğince 2210|120|8
tarihinde bir aylık (30 gün) askı süresi içinde Söke Belediyesi ilan panosunda ve Söke
BeIediyesi internet sayfasında -soke.bel.tr askıya çıkarılmıştır. İmar Planları
hakkında varsa yapılacak itirazların bu bir aylık (30 gün) askı süresinde Söke Belediyesi'ne
gerekçeleri ile yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

https://drive.google.com/open?id=1Q1grRrZErFum-e14PTLgGFKaf0jnrO-t

https://drive.google.com/open?id=1NjVpJFxa102jFrMgmvE0HgmYwakQasuG

https://drive.google.com/open?id=1diLf0CH-Dui3cRv4WIzWU2GtlEE6335C