Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
HURDA ILAN
                                    SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
 
1.Tasarrufu Belediyemize ait Belediye Şantiye alanında atıl durumda bulunan yaklaşık 10 ton hurda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a Maddesi uyarınca pazarlık usulü ile şartname hükümlerine göre satılacaktır.
2.İhale; Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Başkanlık Makamında 14.02.2017 Salı günü saat 14:00 ?da 5.400,00 TL muhammen bedel üzerinden, ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
 
3.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Nüfus cüzdanı sureti ( Gerçek kişiler için ) , Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını ibraz edilmesi gerekmektedir.
b) Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgâh belgesi ( gerçek kişiler için ) Tebligat için, TÜRKİYE ?de adres ibraz edilmesi gerekmektedir.
c) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.
d) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir. 
e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
f) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz ibraz edilmesi gerekmektedir. 
g) Satış şartnamesi ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır ) 
h) Belediyeye borcu bulunmadığını gösteren Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı ibraz edilmesi gerekmektedir.
4. Şartname, Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görülebilir ve ücretsiz temin edilir.
5. İhaleye ait geçici teminat tutarı 162,00 TL olup, ihale saatinden önce Söke Belediye veznesine yatırılması gerekmektedir.
6. İstekliler, teklif dosyalarını tam olmak kaydı ile ihale saatinde komisyon başkanlığına sunabilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Kanunun 37inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilirler.
7. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.
8. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.
 

 

Önceki sayfaya gitmek için tıklayınız. Sayfayı yazdırmak için tıklayınız