SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda ada no, parsel no, kullanım alanı, muhammen bedeli, ihale süresi, geçici teminatı, ihale saati belirtilen taşınmazların kiralanma işi, Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Başkanlık Makamında 01.2019 Salı günü, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre ihale komisyonu huzurunda ayrı ayrı ihale edilecektir.

 

 

SIRA

MAHALLE

ADA PARSEL

MEVKİİ / ADRES 

FAALİYET TÜRÜ

HİSSE DURUMU

KULLANIM ALANI

MUHAMMEN BEDELİ

AYLIK / YILLIK

İHALE SÜRESİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

Gölbent

Tescilsiz 

Mezarlık Mevkii

Tarla

Tam

10.461,27 m²

4.710,00 TL

Yıllık

3 YIL

423,90 TL

14:00

2

Nalbantlar

0 / 773

Menderes Başı Mevkii

Tarla

Tam

6.662,00 m²

4.000,00 TL

Yıllık

3 YIL

360,00 TL

14:05

3

Yenicami

1238 / 1

-

Tarla

Tam

2.609,09 m²

1.570,00 TL

Yıllık

3 YIL

141,30 TL

14:10

4

Yenicami

1231 / 1

-

Tarla

Tam

1.654,86 m²

1.000,00 TL

Yıllık

3 YIL

90,00 TL

14:15

5

Yenicami

1242 / 1

-

Tarla

Tam

5.150,46 m²

3.100,00 TL

Yıllık

3 YIL

279,00 TL

14:20

6

Yenicami

1255 / 1

-

Tarla

Tam

3.965,73 m²

2.380,00 TL

Yıllık

3 YIL

214,20 TL

14:25

7

Yenicami

1241 / 1

-

Tarla

Tam

646,74 m²

400,00 TL

Yıllık

3 YIL

36,00 TL

14:30

8

Çalışlı

Tescilsiz 

Çataldut Mevkii

Tarla

Tam

3.000,00 m²

1.050,00 TL

Yıllık

3 YIL

94,50 TL

14:35

9

Karaatlı

128 / 1

-

Tarla

Tam

19.485,52 m²

2.350,00 TL

Yıllık

3 YIL

211,50 TL

14:40

10

Karaatlı

106 / 8

-

Tarla

Tam

35.162,39 m²

4.220,00 TL

Yıllık

3 YIL

379,80 TL

14:45

11

Karaatlı

121 / 1

-

Tarla

Tam

12.224,46 m²

3.670,00 TL

Yıllık

3 YIL

330,30 TL

14:50

12

Karaatlı

126 / 1

-

Tarla

Tam

8.538,22 m²

1.290,00 TL

Yıllık

3 YIL

116,10 TL

14:55

13

Karaatlı

128 / 6

-

Tarla

3390 / 47173

3.390,00 m²

850,00 TL

Yıllık

3 YIL

76,50 TL

15:00

14

Karaatlı

115 / 6

-

Tarla

Tam

4.479,99 m²

2.240,00 TL

Yıllık

3 YIL

201,60 TL

15:05

15

Atburgazı

218 / 6

-

Tarla

Tam

2.667,00 m²

1.610,00 TL

Yıllık

3 YIL

144,90 TL

15:10

16

Atburgazı

268 / 1

-

Tarla

Tam

1.514,79 m²

910,00 TL

Yıllık

3 YIL

81,90 TL

15:15

17

Atburgazı

188 / 14

-

Tarla

553585 / 598267

5.535,85 m²

3.330,00 TL

Yıllık

3 YIL

299,70 TL

15:20

18

Atburgazı

206 / 1

-

Tarla

Tam

2.732,00 m²

1.640,00 TL

Yıllık

3 YIL

147,60 TL

15:25

19

Atburgazı

261 / 1

-

Tarla

Tam

500,00 m²

300,00 TL

Yıllık

3 YIL

27,00 TL

15:30

20

Bağ. Yeniköy

174 /16

-

Tarla

Tam

1.944,43 m²

490,00 TL

Yıllık

3 YIL

44,10 TL

15:35

21

Savuca

131 / 3

Uğur Mumcu Cd. No: 36 / A

İşyeri

Tam

60,00 m²

250,00 TL

Aylık

3 YIL

270,00 TL

15:40

22

Özbaşı

139 / 21

Özbaşı Sk. No: 42

İşyeri

Tam

60,00 m²Kapalı, 58,00 m² Açık Alan

230,00 TL

Aylık

3 YIL

248,40 TL

15:45

23

Kisir

0 / 855

Kisir Sk. No: 158

İşyeri

Tam

97,00 m²

100,00 TL

Aylık

3 YIL

108,00 TL

15:50

24

Bağarası

123 / 2

5. Sk. No: 32 / A

İşyeri

Tam

6,00 m²

155,00 TL

Aylık

3 YIL

167,40 TL

15:55

25

Akçakaya

103 / 73

Akçakaya Sk. No: 108

İşyeri

Tam

50,00 m²

60,00 TL

Aylık

3 YIL

64,80 TL

16:00

 

 

 1. İhaleye katılabilmek için; 08/09/1983 tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
 2. İhaleye ait geçici teminat ihale saatine kadar belediyemiz veznesine yatırılacaktır. (İstekliler söz konusu gayrimenkullerin kiralanması ihalesine katılabilmek için kiralayacakları taşınmazların her biri için ayrı ayrı yukarıda belirtilen geçici teminat miktarlarını nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. )

4.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Nüfus cüzdanı sureti ( Gerçek kişiler için ) , Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. Muhtarlıktan veya turkiye.gov.tr ( e – devlet ) ‘ten alınmış ikametgâh belgesi ( gerçek kişiler için ) Tebligat için, TÜRKİYE ‘de adres gösterilmesi zorunludur.
 3. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.

ç) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli                     ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.

 1. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz teminat mektubu ibraz edilmesi gerekmektedir.

 ğ) Kira şartnamesi ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır. )

 1. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu bulunmadığını gösteren yazı ibraz edilmesi gerekmektedir.

İstekliler, teklif dosyalarını tam olmak kaydı ile ihale saatinde komisyon başkanlığına sunabilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Kanunun 37 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

 1. Taşınmazlara ait şartnameler; 200,00 TL karşılığında Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilir.
 2. Diğer yıllara ait kira artışları Belediye Meclisince belirlenecektir.
 3. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.
 4. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.