SATIŞ VE KİRA İHALESİ

Satış ve Kira İhalesi

 

                                                                                  SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre satış ve kira ihalesi yapılacaktır. İhale; Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Başkanlık Makamında 06.08.2020 Perşembe günü ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Satışı yapılacak taşınmazın;

,S.

MAHALLE

MEVKİİ

ADA / PARSEL

CİNSİ

YÜZÖLÇÜMÜ

Belediye Hisse Miktarı

İmar Durumu

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

Yenicami

-

1422 / 2

Mesken

124,86

1 / 2 Hisse          ( 62,43 )

Konut Alanı, kat: 2 / 18NBB             ( 3+1 )

197.000,00 TL

5.910,00 TL

11:00

 

    Kiralaması yapılacak taşınmazların;

S.

MAHALLE

ADA / PARSEL

Faaliyet Türü

Kullanım Alanı

Adres

İHALE SÜRESİ

MUHAMMEN BEDEL AYLIK

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

Atatürk

749 / 9

İşyeri

28,00

Nergis Sokak No:1

3 Yıl

425,00 TL

459,00 TL

11:05

2

Konak

80 / 4

İşyeri

28,00

Saraçlar Caddesi No: 44

3 Yıl

1.325,00 TL

1.431,00 TL

11:10

3

Konak

77 / 14

İşyeri

16,00

Dr. Ali Aydoğan Sokak No: 3 / E

5 Yıl

350,00 TL

630,00 TL

11:15

4

Yenicami

733 / 58

Umumi WC

84,84

Santral Garaj No: 1 / P34

3 Yıl

2.940,00 TL + KDV

3.176,00 TL

11:20

5

Yenicami

733 / 58

Büfe

13,06

Santral Garaj No: P1 / 9

3 Yıl

3.015,00 TL + KDV

3.257,00 TL

11:25

6

Bağarası

122 / 2

İşyeri

17,00

Atatürk Caddesi No: 66 / G

3 Yıl

170,00 TL

184,00 TL

11:30

7

Bağarası

122 / 2

İşyeri

17,00

Atatürk Caddesi No: 66 / H

3 Yıl

170,00 TL

184,00 TL

11:35

8

Bağarası

122 / 2

İşyeri

15,00

Atatürk Caddesi No: 66 / I

3 Yıl

160,00 TL

173,00 TL

11:40

9

Bağarası

119 / 46

İşyeri

35,00

38. Sokak No: 133 / A

3 Yıl

250,00 TL

270,00 TL

11:45

10

Bağarası

119 / 46

İşyeri

35,00

38. Sokak No: 133 / B

3 Yıl

250,00 TL

270,00 TL

11:50

11

Bağarası

119 / 46

İşyeri

35,00

38. Sokak No: 133 / C

3 Yıl

250,00 TL

270,00 TL

11:55

12

Sarıkemer

103 / 2

İşyeri

75,00

Atatürk Caddesi No: 145 / B

3 Yıl

440,00 TL

476,00 TL

12:00

13

Sarıkemer

103 / 2

İşyeri

75,00

Atatürk Caddesi No: 145 / C

3 Yıl

440,00 TL

476,00 TL

12:05

14

Sarıkemer

104 / 1

İşyeri

75,00

Atatürk Caddesi No: 143 / E

3 Yıl

440,00 TL

476,00 TL

12:10

15

Sarıkemer

109 / 20

Mesken

45,00

Nil Sokak No: 16 / 3

3 Yıl

210,00 TL

227,00 TL

12:15

16

Bağ.Yeniköy

120 / 1

Kahvehane

77,00

Yeniköy Sokak No: 183

3 Yıl

500,00 TL + KDV

540,00 TL

12:20

 

  

2.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 1. Nüfus cüzdanı sureti ( Gerçek kişiler için ) , Tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. Muhtarlıktan veya turkiye.gov.tr ( e – devlet ) ‘ten alınmış ikametgâh belgesi ( gerçek kişiler için ) Tebligat için, TÜRKİYE ‘de adres gösterilmesi zorunludur.
 3. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.

 ç)   İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.

 1. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya kesin ve süresiz teminat mektubu ibraz edilmesi gerekmektedir.

 ğ)   Satış / Kira şartnamesi ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır. )

 1. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ibraz edilmesi gerekmektedir.
 2. Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu bulunmadığını gösteren yazı ibraz edilmesi gerekmektedir.

İstekliler, teklif dosyalarını tam olmak kaydı ile ihale saatinde komisyon başkanlığına sunabilecekleri gibi, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Kanunun 37 inci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

 1. Şartname, Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir ve 200,00 TL karşılığında temin edilir.
 2. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.
 3. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.