TAŞINMAZ İHALE İLANI

Taşınmaz İhale İlanı

                                                                                  SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen 1., 2. Ve 3. Sırada bulunan taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile diğer taşınmazların ise 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre satış ihalesi yapılacaktır. İhale; Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda 01.12.2020 Salı günü ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

 

S.

Mahalle

Ada

Parsel

Nitelik

Yüzölçümü m²

Hisse Miktarı m²

İmar Durumu / Çevre Düzeni Planı

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat Bedeli %3

İhale Saati

2886 Sayılı D.İ.K. 36. Maddesi Uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile İhale Edilecek Taşınmazlar;

1

Akçakonak

140

10

Tarla

89.978,06

Tam

Bir kısmı orman alanı, bir kısmı tarım arazisi, bir kısmı önemli doğa alanı ve bir kısmı ikinci derece yol tanımlı alanda kalmaktadır.

15.300.000,00 TL

459.000,00 TL

10:00

2

Yenidoğan

217

10

Arsa

1.440,32

Tam

Ayrık zemin ticari 4 kat inşaat nizamlı olup taks:0,35 kaks:1,40 'dir. Komşu parseller ile birlikte imar uygulaması yapılması gerekmektedir.

3.000.000,00 TL

90.000,00 TL

10:05

3

Yenicami

1478

1

Kargir Ev, Gazhane ve Trafo Binası

2.085,65

49 / 96 1.064,55

Emsal 3,00 Hmax: 39,50 mt Konut Alanı

3.500.000,00 TL

105.000,00 TL

10:10

2886 Sayılı D.İ.K. 45. Maddesi Uyarınca Açık Teklif Usulü ile İhale Edilecek Taşınmazlar;

4

Yenicami

1478

3

Kargir beş ev, depo, kargir dükkan, kargir kahvehane ve iki katlı bina ve arsası

869,91

4 / 25 139,19

Emsal 3,00 Hmax: 39,50 mt Konut Alanı

500.000,00 TL

15.000,00 TL

10:15

5

Atatürk

1425

3

Arsa

3.145,06

1132/2400   1.483,42

Ticaret Alanı ( ihtisas Sitesi ) Emsal 0,90 Hmax: 8,50 mt

1.500.000,00 TL

45.000,00 TL

10:20

6

Atatürk

1187

144

Arsa

507,09

Tam

Ayrık konut 5 kat inşaat nizamlıdır.

1.500.000,00 TL

45.000,00 TL

10:25

7

Yenicami

664

411

Arsa

723,46

Tam

Resmi kurum alanı ( ticaret borsası) komşu parseller ile tevhid şartı bulunduğundan imar uygulaması yapılması gerekmektedir.

600.000,00 TL

18.000,00 TL

10:30

8

Çeltikçi

830

228

Arsa

306,37

Tam

Blok konut 5 kat, TAKS: 0,40 KAKS : 2,00                 Parselin 839 ada 289 parsel ile tevhid şartı vardır.

500.000,00 TL

15.000,00 TL

10:35

9

Tuzburgazı

101

2

Arsa

427,47

Tam

Ayrık konut 2 kat Taks:0,20, Kaks:0,40

76.100,00 TL

2.283,00 TL

10:40

10

Tuzburgazı

101

3

Arsa

590,68

Tam

Ayrık konut 2 kat Taks:0,20, Kaks:0,40

105.150,00 TL

3.154,50 TL

10:45

11

Tuzburgazı

104

1

Arsa

558,57

Tam

Ayrık konut 2 kat Taks:0,20, Kaks:0,40

99.450,00 TL

2.983,50 TL

10:50

12

Tuzburgazı

106

1

Arsa

628,57

Tam

Ayrık konut 2 kat Taks:0,20, Kaks:0,40

111.900,00 TL

3.357,00 TL

10:55

13

Tuzburgazı

106

2

Arsa

448,76

Tam

Ayrık konut 2 kat Taks:0,20, Kaks:0,40

79.900,00 TL

2.397,00 TL

11:00

14

Tuzburgazı

106

3

Arsa

410,71

Tam

Ayrık konut 2 kat Taks:0,20, Kaks:0,40

73.150,00 TL

2.194,50 TL

11:05

15

Tuzburgazı

109

3

Arsa

553,48

Tam

Ayrık konut 2 kat Taks:0,20, Kaks:0,40

98.550,00 TL

2.956,50 TL

11:10

16

Tuzburgazı

109

7

Arsa

525,68

Tam

Ayrık konut 2 kat Taks:0,20, Kaks:0,40

93.600,00 TL

2.808,00 TL

11:15

17

Karaatlı

134

4

Tarla

11.082,29

Tam

Tarım arazisi, sulama alanında kalmaktadır

277.100,00 TL

8.313,00 TL

11:20

18

Karaatlı

130

1

Tarla

3.611,80

Tam

Tarım arazisi, sulama alanında kalmaktadır

90.300,00 TL

2.709,00 TL

11:25

19

Nalbantlar

107

8

Tarla

1.458,84

Tam

Çayır - Mera sulama alanı ve önemli doğa alanında kalmaktadır.

29.200,00 TL

876,00 TL

11:30

20

Bağ. Yeniköy

173

3

Tarla

9.567,25

Tam

Tarım arazisi, sulama alanında kalmaktadır

191.350,00 TL

5.740,50 TL

11:35

21

Bağ. Yeniköy

174

1

Tarla

14.874,54

Tam

Tarım arazisi, sulama alanında kalmaktadır

297.500,00 TL

8.925,00 TL

11:40

22

Çalışlı

111

2

Tarla

326,55

Tam

Nehir - dere alanında kalmaktadır

6.550,00 TL

196,50 TL

11:45

23

Çalışlı

111

5

Tarla

173,01

Tam

Nehir - dere alanında kalmaktadır. Parselin kadastral yola cephesi bulunmaktadır.

3.470,00 TL

104,10 TL

11:50

24

Konak

68

1

Kargir Hela

54,87

Tam

Bitişik ticari 4 kat inşaat nizamlı olup merkez yaya bölgesinde kalmaktadır. Tevhid şartı vardır.

800.200,00 TL

24.006,00 TL

11:55

                       

   2.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

          a- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

 • Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ya da Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesi ( Aslı ).
 • İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ( Aslı ).
 • Söke Belediyesine borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak yazı.
 • Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ( Aslı ).
 • İhaleye iştirak eden tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasına imza atılması zorundadır.
 • Geçici teminatın Belediye veznesine veya Vakıflar Bankası Söke Şube TR71 0001 5001 5800 7292 2966 74 iban nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu ( Aslı ) Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu kesin ve süresiz ayrıca teminat mektubunun aslı olacaktır.
 • İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.

           b- İhaleye katılacak tüzel kişilerden yukarıda istenilen belgelere ek aşağıda belirtilen belgelerde istenilmektedir;

 • Vergi kimlik numarası ve Tebligat için yasal adres bildirimi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekmektedir. ( Aslı )
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi ( Aslı ) ve imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 1. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacak olanlar yukarıda istenilen belgeler ile birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklif zarflarını en geç 30/11/2020 Pazartesi günü saat 17:30 ‘a kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğümüze alındı belgesi karşılığında teslim etmek zorundadır. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde ( silinti, kazıntı olmayacak ) yazılacaktır. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi Encümen huzurunda hazır bulunmadığı takdirde teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir.
 2. Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihalelere katılacaklar yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmek zorundadır.
 3. , 2. Ve 3. Sırada bulunan taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %25 ‘i peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 1. Sırada bulunan taşınmaz için 24 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle, 2. Ve 3. Sırada bulunan taşınmazlar 12 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.
 4. 22. ve 23. Sırada bulunan taşınmazlar için şartname bedeli 250,00 TL, diğer taşınmazlara ait şartname bedeli ise 500,00 TL karşılığında ihale günü ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
 5. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.
 6. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.