TAŞINMAZ İHALE İLANI

TAŞINMAZ İHALE İLANI

SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre kira ihalesi yapılacaktır. İhale; Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda 16.03.2021 Salı günü ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

Sıra

Mahalle

Ada/Parsel

Faaliyet Türü

Kullanım Alanı

İhale Süresi

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

1

Bağ.Yeniköy

120/1

Kahvehane(No:183)

77,00 m²

3 Yıl

560,00 TL+KDV (AYLIK)

604,80 TL

14:00

2

Nalbantlar

646

Kahvehane(No:107/B)

135,00 m² Açık 90,00 m² Kapalı

3 Yıl

560,00 TL+KDV (AYLIK)

604,80 TL

14:05

3

Özbaşı

Tescilsiz

İşyeri(No:46/2)

12,00 m²

3 Yıl

130,00 TL (AYLIK)

140,40 TL

14:10

4

Sarıkemer

104/1

İşyeri(No:143/H)

25,00 m² Açık 50,00 m² Kapalı

3 Yıl

550,00 TL (AYLIK)

594,00 TL

14:15

5

Sarıkemer

105/1

İşyeri(No:133/B)

25,00 m² Açık 30,00 m² Kapalı

3 Yıl

470,00 TL (AYLIK)

507,60 TL

14:20

6

Serçin

Tescilsiz

Kahvehane(No:190)

 75,00 m² Açık 55,00 m² Kapalı

3 Yıl

560,00 TL+KDV (AYLIK)

604,80 TL

14:25

7

Yenicami

733/58

Büfe(Garaj P1/9)

13,06 m²

3 Yıl

2.050,00 TL+KDV (AYLIK)

2.214,00 TL

14:30

8

Atburgazı

260 / 6

Tarla

699,00 m²

3 Yıl

500,00 TL(YILLIK)

45,00 TL

14:35

9

Atburgazı

135 / 4

Tarla

1.373,00 m²

3 Yıl

1.050,00 TL (YILLIK)

94,50 TL

14:40

10

Atburgazı

244 / 1

Tarla

1.913,00 m²

3 Yıl

1.450,00 TL (YILLIK)

130,50 TL

14:45

11

Atburgazı

203 / 2

Tarla

5.504,48 m²

3 Yıl

4.150,00 TL (YILLIK)

373,50 TL

14:50

12

Atburgazı

249 / 1

Tarla

1.713,00 m²

3 Yıl

1.300,00 TL (YILLIK)

117,00 TL

14:55

13

Atburgazı

214 / 1

Tarla

1.877,00 m²

3 Yıl

1.420,00 TL (YILLIK)

127,80 TL

15:00

14

Atburgazı

204 / 1

Tarla

 4.153,41 m²

3 Yıl

3.130,00 TL (YILLIK)

281,70 TL

15:05

15

Atburgazı

188 / 14

Tarla

5.535,85 m²

3 Yıl

4.170,00 TL (YILLIK)

375,30 TL

15:10

16

Atburgazı

206 / 1

Tarla

2.732,00 m²

3 Yıl

2.060,00 TL (YILLIK)

185,40 TL

15:15

17

Atburgazı

218 / 6

Tarla

2.667,00 m²

3 Yıl

2.050,00 TL (YILLIK)

184,50 TL

15:20

18

Aslanyaylası

107 / 31

Zeytinlik

13.561,83

3 Yıl

2.420,00 TL + KDV (YILLIK)

217,80 TL

15:25

19

Bayırdamı

101 / 39

Zeytinlik

50.646,02 m²

3 Yıl

9.020,00 TL + KDV (YILLIK)

811,80 TL

15:30

20

Bayırdamı

106 / 190

Zeytinlik

46.552,05 m²

3 Yıl

8.300,00 TL + KDV (YILLIK)

747,00 TL

15:35

21

Çalışlı

114 / 216

Zeytinlik

5.422,66 m²

3 Yıl

970,00 TL + KDV (YILLIK)

87,30 TL

15:40

22

Çalışlı

125 / 14

Zeytinlik

842,91 m²

3 Yıl

160,00 TL + KDV (YILLIK)

14,40 TL

15:45

23

Çalışlı

136 / 26

Tarımsal alan

764,20 m²

3 Yıl

900,00 TL (YILLIK)

81,00 TL

15:50

24

Çalışlı

114 / 214

Zeytinlik

5.681,83 m²

3 Yıl

1.020,00 TL + KDV (YILLIK)

91,80 TL

15:55

25

Karaatlı

125 / 12

Tarla

12.546,76 m²

3 Yıl

6.630,00 TL (YILLIK)

596,70 TL

16:00

26

Nalbantlar

773

Tarla

6.662,00 m²

3 Yıl

5.500,00 TL (YILLIK)

495,00 TL

16:05

27

Sarıkemer

118 / 169

Tarla

11.622,14 m²

3 Yıl

9.350,00 TL (YILLIK)

841,50 TL

16:10

 

   2.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

          a- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

 • Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ya da Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesi ( Aslı ).
 • İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ( Aslı ).
 • Söke Belediyesine borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak yazı.
 • Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ( Aslı ).
 • İhaleye iştirak eden tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasına imza atılması zorundadır.
 • Geçici teminatın Belediye veznesine veya Vakıflar Bankası Söke Şube TR71 0001 5001 5800 7292 2966 74 iban nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu ( Aslı ) Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu kesin ve süresiz ayrıca teminat mektubunun aslı olacaktır.
 • İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.

           b- İhaleye katılacak tüzel kişilerden yukarıda istenilen belgelere ek aşağıda belirtilen belgelerde istenilmektedir;

 • Vergi kimlik numarası ve Tebligat için yasal adres bildirimi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekmektedir. ( Aslı )
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi ( Aslı ) ve imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 1. İhalelere katılacaklar yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmek zorundadır.
 2. Şartname bedeli 200,00 TL karşılığında ihale günü ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
 3. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.
 4. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.