GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih: 2020-06-03 00:00:00

T.C. SÖKE BELEDİYESİ

GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1 - (1)  Bu yönetmeliğin amacı, Söke Belediye Başkanlığı Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik Söke Belediye Başkanlığı Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Söke Belediye Başkanlığı Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğüne ait bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1)  Bu yönetmelikte söz konusu olan;

 1. a) Bakanlık : İçişleri Bakanlığını
 2. b) Belediye : Aydın Söke Belediyesini
 3. c) Başkanlık : Belediye Başkanlığını

ç) Başkan                    : Belediye Başkanı

 1. d) Başkan Yardımcısı : Belediye Başkan Yardımcısını
 2. e) Meclis : Belediye Meclisini
 3. f) Encümen : Belediye Encümenini
 4. g) Müdürlük : Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünü
 5. h) Müdür : Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürünü

ı) Şeflik                       : Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü Şefliklerini

 1. i) Şef : Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü Şeflerini
 2. j) Müdürlük Personeli : Müdürlüğe bağlı birimlerde hizmet veren tüm teknik elemanları, memur, işçi ve sözleşmeli personeli ifade eder.

Temel İlkeler

MADDE 5 – (1)  Söke Belediye Başkanlığı Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

 1. a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
 2. b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,
 3. c) Hesap verebilirlik,

ç) Kurum içi yönetimde ve  ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

 1. d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,
 2. e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,
 3. f) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Yönetim, Bağlılık

Teşkilat

MADDE 6 – (1)  Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünün Personel Yapısı aşağıdaki gibidir.

 1. a) Müdür
 2. b) Şefler
 3. c) Teknik Personel

ç) İşçiler

 1. d) Sözleşmeli Personel
 2. e) Diğer Personel

Yönetim

MADDE 7 – (1) Müdürlüğün Teşkilat Yapısı aşağıdaki gibidir.

 1. a) Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü
 2. b) Kalem Birimi
 3. c) Arşiv Birimi

Bağlılık

MADDE 8 – (1) Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü, Belediye Başkanına ve görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdürlüğün Tanımı ve Görevleri

Müdürlüğün Tanımı

MADDE 9 – (1) Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan müdürlüktür. 775 Sayılı Gecekondu Kanununa

aykırı yapılar ile ilgili iş ve işlemleri yürüten müdürlüktür.

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 10 – (1) Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yürütür.

 1. a) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arazi ve arsalardaki kaçak yapıların 775 Sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesine göre tespit edilen gecekonduların yıkımlarının yapılabilmesi için ilgili müdürlükler ile koordineli çalışmak.
 2. b) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaları yürütmek.
 3. c) Şikayetlerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması işlemlerini yürütmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Görevleri

MADDE 11 – (1)

 1. a) Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünü temsil ederek, Müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini düzenlemek ve yönetmek.
 2. b) Müdürlük servislerinin planlı, programlı ve uyumlu bir şekilde çalışmasını düzenlemek izlemek ve denetlemek, servis ve personeller arasında takım ruhunun oluşmasını sağlamak,
 3. c) Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünün diğer Müdürlüklerle koordinasyonunu sağlamak,

ç) Müdürlük bütçesini, faaliyet raporlarını ve buna yönelik performansları hazırlamak.

 1. d) Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmak.
 2. e) Çalışma verimini arttırma amacı ile gerekli teknolojiden yararlanılarak mahiyetinde çalıştırdığı personelin yaptığı işleri takip etmek.

Yetkileri

MADDE 12 – (1)

 1. a) Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca ve diğer amirlerince kendisine verilen görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
 2. b) Müdürlük yönetiminde tam yetkilidir,
 3. c) Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünün harcama yetkilisidir.

ç) Servisler arasında görev bölümü yapmak, servislerde görevlendirilecek personelin ve yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğunun düzenlenmesi ve personele tebliğ edilmesini sağlar.

 1. d) Gerekli durumlarda Müdürlük personeli içerisinde görevlendirme yapar.

Sorumlulukları

MADDE 13 – (1)

 1. a) Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
 2. b) Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğünde verilen hizmetlerin kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde doğru yapılmasından sorumludur.
 3. c) Müdürlükte yürütülen faaliyetlerin Söke Belediyesi Kalite Yönetim Sistemi ile uyumlu bir şekilde yürütülmesinden, Yönetmelik, Prosedür, Talimat ve Rehberlerin uygulanmasından, sonuç ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve duyurmaktan Başkan’a karşı sorumludur.

ç)  Müdür, çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

MADDE 14 – (1)

 1. a) Tüm personel; teknik işlerini gidilecek yerleri ve yaptıkları, yapacakları işleri gizli tutarlar. Bu konuda yetkili ve ilgililerden başkasına açıklamada bulunamazlar.
 2. b) Düşünce, inanç ve mevkii farkı gözetmeden her vatandaş eşit muamele ederler.
 3. c) Tüm personel, mesai bitiminde masa üzerindeki evrakları kendilerine ait dolap ve masa gözlerine koyar ve kilitler.

ç) Herhangi bir sebeple vazifelerinden ayrılan personel muhafaza ettiği evrakı, kendisinden sonraki göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. Devir teslim cetvelleri Müdürlükte muhafaza edilir.

 1. d) Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin ahenkli ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengi sağlanması için herkes gayret gösterir ve konu Müdüre aksettirilir. Müdür bu hususta gerekli tedbirleri alır.
 2. e) Takım ruhunun geliştirilmesi için ortak kararlar alınır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 15 – (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönerge

MADDE 16 – (1) Belediye bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla uygulama yönergesi çıkarabilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1)  Bu yönetmelik hükümleri Aydın Söke Belediye Meclisinin onayından sonra yayımı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1)  Bu yönetmelik hükümleri, Söke Belediye Başkanı tarafından yürütülür.