ARAMA
Söke Belediyesi

20.09.2023 - İHALE - 3 yıl süreli kira ihalesi

Geri
20.09.2023 - İHALE - 3 yıl süreli kira ihalesi
20 Eylül 2023

 

                                       SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre 3 yıl süreli kira ihalesi yapılacaktır. İhale; Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Başkanlık Makamında 20/09/2023 Çarşamba günü ihale komisyonu huzurunda ayrı ayrı ihale edilecektir.

 

S.

Mahalle

A / P

Faaliyet Türü

Kullanım Alanı (m2)

İhale Süresi

Aylık / Yıllık

Muhammen Bedel / Aylık-Yıllık

Geçici Teminatı

İhale Saati

1

Atatürk

749/9

İşyeri ( Nergis Sok. No:1)

28,00 m²

3 yıl

Aylık

2.600,00 TL

2.808,00 TL

14:00

2

Bağarası

119/46

İşyeri (2050 Sok.No:14/2)

35,00 m²

3 yıl

Aylık

1.200,00 TL

1.296,00 TL

14:05

3

Bağarası

119/46

İşyeri (2050 Sok.No:14/3)

35,00 m²

3 yıl

Aylık

1.200,00 TL

1.296,00 TL

14:10

4

Bağarası

122/2

İşyeri (Atatürk Cad. No:58/C)

49,00m²

3 yıl

Aylık

2.250,00 TL

2.430,00 TL

14:15

5

Sarıkemer

104/1

İşyeri (4105 Sok.No:2/B)

75,00 m²

3 yıl

Aylık

2.200,00 TL

2.376,00 TL

14:20

6

Sarıkemer

103/2

İşyeri (Atatürk(Yeşilova) Cad. No:145/C)

75,00 m²

3 yıl

Aylık

2.200,00 TL

2.376,00 TL

14:25

7

Sarıkemer

103/2

İşyeri (Atatürk (Sarıkemer) Cad. No:32/E)

75,00 m²

3 yıl

Aylık

2.200,00 TL

2.376,00 TL

14:30

8

Sarıkemer

109/20

Mesken (Nil Sok. No:6/G)

45,00 m²

3 yıl

Aylık

1.225,00 TL

1.323,00 TL

14:35

9

Sarıkemer

172/3

Düğün Salonu (Cumhuriyet Cad. No:6)

720,00 m²

3 yıl

Aylık

3.050,00 TL+KDV

3.294,00 TL

14:40

10

Yenicami

733/58

Wc (Bağarası Cad.No:7/5)

84,84 m²

3 yıl

Aylık

6.365,00 TL+KDV

6.874,20 TL

14:45

11

Karaatlı

121/1

Tarla

12.224,46 m²

3 yıl

Yıllık

32.245,00 TL

2.902,05 TL

14:50

12

Sazlı

161/5

Metruk Mesken (Kemalpaşa Cad.No:5/A)

235,45 m²

3 yıl

Aylık

750,00 TL

810,00 TL

14:55

 

2.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

      a- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

 • Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ya da Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesi ( Aslı )
 • İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ( Aslı )
 • Söke Belediyesine borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak yazı.
 • Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ( Aslı )
 • İhaleye iştirak eden tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasına imza atılması zorundadır.
 • Geçici teminatın Belediye veznesine veya Vakıflar Bankası Söke Şube TR71 0001 5001 5800 7292 2966 74 iban nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu ( Aslı ) Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu kesin ve süresiz ayrıca teminat mektubunun aslı olacaktır.
 • İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.

         b- İhaleye katılacak tüzel kişilerden yukarıda istenilen belgelere ek aşağıda belirtilen belgelerde istenilmektedir;

 • Vergi kimlik numarası ve Tebligat için yasal adres bildirimi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.(Aslı )
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ( Aslı ) ve imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 1. İhalelere katılacaklar yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmek zorundadır.
 2.      Şartname bedeli 200,00 TL karşılığında ihale günü ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
 3. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.
 4. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.

 

DİĞER DUYURULAR