ARAMA
Söke Belediyesi

TAŞINMAZ KİRA İHALE İLANI

Geri
TAŞINMAZ KİRA İHALE İLANI
22 Nisan 2024

 

                                                        Söke Belediye Başkanlığından Bildirilmiştir.

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre 3 yıl süreli kira ihalesi yapılacaktır. İhale; Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda 22/05/2024 Çarşamba günü ihale komisyonu huzurunda ayrı ayrı ihale edilecektir.

  S

Mahalle

A / P

Faaliyet Türü ( Adresi )

Kullanım Alanı

Muhammen Bedel

Geçici Teminatı

İhale Saati

1

Atburgazı

135/4

Tarla

1.373,00 m2

Yıllık

4.100,00 TL

369,00 TL

14.00

2

Atburgazı

204/1

Tarla

5.111,80 m2

Yıllık

15.250,00 TL

1.372,50 TL

14.05

3

Atburgazı

244/1

Tarla

4.613,00 m2

Yıllık

13.750,00 TL

1.237,50 TL

14.10

4

Bayırdamı

101/39

Zeytinlik

50.646,02 m2

Yıllık

26.600,00 TL+KDV

2.394,00 TL

14.15

5

Bayırdamı

106/190

Zeytinlik

46.552,05 m2

Yıllık

24.450,00 TL+KDV

2.200,50 TL

14.20

6

Demirçay

101/282

Zeytinlik

4.249,57 m2

Yıllık

1.950,00 TL+KDV

175,50 TL

14.25

7

Nalbantlar

137/6

Kahvehane                             ( 3216 Sokak No: 2A )

135,00 m2 Açık 90,00 m2 Kapalı Alan

Aylık

2.650,00 TL+KDV

2.862,00 TL

14.30

8

Sarıkemer

105/1

İşyeri (Atatürk (Sarıkemer)Cad.No:36B)

25,00 m2 Açık, 30,00 m2 Kapalı Alan

Aylık

3.250,00 TL

3.510,00 TL

14.35

9

Savuca

Tescilsiz

İşyeri (Atatürk (Savuca)Cad.No:1)

30,00 m2 Açık, 31,00 m2 Kapalı Alan

Aylık

2.675,00 TL

2.889,00 TL

14.40

10

Serçin

Tescilsiz

Kahvehane                (3351Sokak No:4 )

75,00 m2 Açık, 55,00 m2 Kapalı Alan

Aylık

2.250,00 TL+KDV

2.430,00 TL

14.45

 1. 2. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

      a- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

 • Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ya da Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesi ( Aslı )
 • İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ( Aslı )
 • Söke Belediyesine borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak yazı.
 • Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ( Aslı )
 • İhaleye iştirak eden tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasına imza atılması zorundadır.
 • Geçici teminatın Belediye veznesine veya Vakıflar Bankası Söke Şube TR71 0001 5001 5800 7292 2966 74 iban nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu ( Aslı ) Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu kesin ve süresiz ayrıca teminat mektubunun aslı olacaktır.
 • İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.

         b- İhaleye katılacak tüzel kişilerden yukarıda istenilen belgelere ek aşağıda belirtilen belgelerde istenilmektedir;

 • Vergi kimlik numarası ve Tebligat için yasal adres bildirimi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.(Aslı )
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesinin ( Aslı ) ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 1. İhalelere katılacaklar yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmek zorundadır.
 2. Şartname bedeli 500,00 TL karşılığında ihale günü ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Md. temin edilebilecektir.
 3.   İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.
 4. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.

 

DİĞER DUYURULAR