ARAMA
Söke Belediyesi

TAŞINMAZ KİRA İHALE İLANI

Geri
TAŞINMAZ KİRA İHALE İLANI
3 Temmuz 2024

 

SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre 3 yıl süreli kira ihalesi yapılacaktır. İhale; Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Meclis Salonunda 03/07/2024 Çarşamba günü ihale komisyonu huzurunda ayrı ayrı ihale edilecektir.

S.

Mahalle

A / P

Faaliyet Türü ( Adresi )

Kullanım Alanı

Muhammen Bedeli(TL)

Geçici Teminatı(TL)

İhale Saati

1

Atburgazı

244/1

Tarla

1.913,00 m²

Yıllık

5.600,00

504,00

14.00

2

Atburgazı

331/62

Tarımsal Depo

3.797,60 m²

Yıllık

10.450,00

940,50

14.05

3

Atburgazı

331/63

Tarımsal Depo

5.284,71m²

Yıllık

14.540,00

1.308,60

14.10

4

Çalışlı

 125/14

Tarımsal Depo

842,91 m²

Yıllık

2.320,00

208,80

14.15

5

Karaatlı

 0/200

Tarımsal Depo            

475,00 m²

Yıllık

2.200,00

198,00

14.20

6

Karaatlı

0/198

Tarımsal Depo            

720,00 m²

Yıllık

3.300,00

297,00

14.25

7

Akçakaya

103/82

Otlakiye

15.427,08 m²

Yıllık

3.750,00

337,50

14.30

8

Nalbantlar

107/8

Tarla

1.458,84 m²

Yıllık

4.320,00

388,80

14.35

9

Aslanyaylası

101/92

Zeytinlik

73.540,13 m²

Yıllık

38.610,00+KDV

3.474,90

14.40

10

Aslanyaylası

101/96

Zeytinlik

10.036,81 m²

Yıllık

5.270,00+KDV

474,30

14.45

11

Aslanyaylası

102/66

Zeytinlik

9.133,36 m²

Yıllık

4.800,00+KDV

432,00

14.50

12

Aslanyaylası

103/161

Zeytinlik

1.116,64 m²

Yıllık

600,00+KDV

54,00

14.55

13

Aslanyaylası

108/19

Zeytinlik

19.475,41 m²

Yıllık

10.230,00+KDV

920,70

15.00

14

Konak

80/4

İşyeri (Saraçlar Cd. No: 20/D)

28,00 m²

Aylık

7.000,00

7.560,00

15.05

15

Yenicami

733/201

İşyeri (848 Sok. No:8/Z01)

48,00 m²

Aylık

8.820,00

9.525,60

15.10

16

Demirçay

Tescilsiz

İşyeri (2711 Sok.No:13/A)

20,00 m²

Aylık

1.225,00

1.323,00

15.15

17

Sarıkemer

103/1

İşyeri (Atatürk Cad. No:32-B)

25,00 m² açık, 50,00 m² kapalı

Aylık

3.100,00

3.348,00

15.20

18

Sarıkemer

104/1

İşyeri (4105 Sok No:2/C)

25,00 m² açık, 50,00 m² kapalı

Aylık

3.100,00

3.348,00

15.25

19

Güllübahçe

271/14

İşyeri (Atatürk Cad.No:144/A)

19,00 m²açık 26,30 m² kapalı

Aylık

3.250,00

3.510,00

15.30

20

Özbaşı

Tescilsiz

İşyeri (3558 Sok. No:29-B)

 19,00 m² açık,30,00 m² kapalı

Aylık

2.275,00

2.457,00

15.35

 1. 2. İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

      a- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

 • Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ya da Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesi ( Aslı )
 • İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ( Aslı )
 • Söke Belediyesine borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak yazı.
 • Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ( Aslı )
 • İhaleye iştirak eden tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasına imza atılması zorundadır.
 • Geçici teminatın Belediye veznesine veya Vakıflar Bankası Söke Şube TR71 0001 5001 5800 7292 2966 74 iban nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu ( Aslı ) Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu kesin ve süresiz ayrıca teminat mektubunun aslı olacaktır.
 • İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.

         b- İhaleye katılacak tüzel kişilerden yukarıda istenilen belgelere ek aşağıda belirtilen belgelerde istenilmektedir;

 • Vergi kimlik numarası ve Tebligat için yasal adres bildirimi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.(Aslı )
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesinin ( Aslı ) ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 1. İhalelere katılacaklar yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmek zorundadır.
 2. Şartname bedeli 500,00 TL karşılığında ihale günü ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Md. temin edilebilecektir.
 3.   İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.
 4. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.

 

DİĞER DUYURULAR