ARAMA
Söke Belediyesi

TEMİZLİK İŞLERİ İHALE - 450 ADET 770 LİTRELİK ÇÖP KONTEYNER

Geri
TEMİZLİK İŞLERİ İHALE - 450 ADET 770 LİTRELİK ÇÖP KONTEYNER
26 Nisan 2024

450 ADET 770 LİTRELİK ÇÖP KONTEYNER

SÖKE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

450 ADET 770 LİTRELİK ÇÖP KONTEYNER mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/537657

 

1-İdarenin

a) Adı

:

SÖKE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

KONAK MAHALLESI SARAÇLAR CADDESI NO 21 09200 SÖKE/AYDIN

c) Telefon ve faks numarası

:

2565182311 - 2565182093

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

450 ADET 770 LİTRELİK ÇÖP KONTEYNER

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

450 ADET 770 LİTRELİK ÇÖP KONTEYNERI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

SÖKE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

1. Teslimat ; sözleşme tarihinden 30. gün sonra 50 konteyner, 2. Teslimat ; sözleşme tarihinden 60. gün sonra 50 konteyner 3. Teslimat ; sözleşme tarihinden 100. gün sonra 150 konteyner 4. Teslimat ; sözleşme tarihinden 150. günün sonunda 200 konteyner olacak şekilde toplam 450 konteyner teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANIR.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

22.05.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

SÖKE BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

Sanayi Sicil Belgesi

Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Kapasite Raporu

Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

Tek ortağın sunması yeterlidir.

İmalatçı Belgesi

Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Yerli Malı Belgesi

Adaylar veya isteklileirn adlarına veya ünvanlarına düzenlnemiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojk ürün deneyim belgesi

Tek ortağın sunması yeterlidir.

Yetkili Satıcı Belgesi

Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kurluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

GARANTİ BELGESİ

İSTEKLİ TARAFINDAN TEKLİF EDİLEN TÜM MALLARI VE PARÇALARINI HATALI MALZEME VE İŞÇİLİĞE KARŞI 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE YEDEK PARÇA TEMİNİ AÇISINDAN 10 YIL SÜRE İLE GARANTİ KAPSAMINDA OLACAKTIR.

Tek ortağın sunması yeterlidir.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Belge Adı

Açıklama

Ortak Girişimlerde

TS EN 840-3 UYGUNLUK BELGESİ

 

Tek ortağın sunması yeterlidir.

TS EN 12532 UYGUNLUK BELGESİ

TEKERLERİN TEDARİKÇİ FİRMADAN TEMİN EDİLMESİ DURUMUNDA TEDARİKÇİ FİRMAYA AİT UYGUNLUK BELGESİ SUNULABİLİR

Tek ortağın sunması yeterlidir.


 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

DİĞER DUYURULAR