ARAMA
Söke Belediyesi

KİRA VE SATIŞ İHALE İLANI (03.08.2022)

Geri
KİRA VE SATIŞ İHALE İLANI (03.08.2022)

3 Ağustos 2022

KİRA VE SATIŞ İHALE İLANI (03.08.2022)

SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre satış ve kira ihalesi yapılacaktır. İhale; Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Başkanlık Makamında 03.08.2022 Çarşamba günü ihale komisyonu huzurunda ayrı ayrı ihale edilecektir.

    Kiralaması yapılacak taşınmazların;

 

S.

Mahalle

A / P

Faaliyet Türü

Kullanım Alanı (m2)

İhale Süresi

Aylık/Yıllık

Muhammen Bedel

Geçici Teminatı

İhale Saati

1

Atatürk

755/167

WC

(Aydın Cad. No: 160/6)

20,00

3 Yıl

Aylık

35,00 TL +KDV

37,80 TL

14.00

2

Bağarası

302/2

İşyeri

(1968 Sok. No:7)

39,07

3 Yıl

Aylık

460,00 TL

496,80 TL

14.05

3

Bağarası

122/2

İşyeri

(Atatürk Cad. No:58/D)

66,00

3 Yıl

Aylık

1.600,00 TL

1.728,00 TL

14.10

4

Bağarası

122/2

İşyeri

(Atatürk Cad. No:58/1Z4)

92,50

3 Yıl

Aylık

1.840,00 TL

1.987,20 TL

14.15

5

Çalışlı

Tescilsiz

İşyeri

(2156 Sok. No:5/B)

15,00

3 Yıl

Aylık

165,00 TL

178,20 TL

14.20

6

Çalışlı

Tescilsiz

İşyeri

(2156 Sok. No:5/C)

15,00

3 Yıl

Aylık

165,00 TL

178,20 TL

14.25

7

Kemalpaşa

278/13

Depo

(Altıeylül Cad. No:4)

8,00

3 Yıl

Aylık

420,00 TL

453,60 TL

14.30

8

Kisir

0/855

İşyeri

(3003 Sok. No: 37/A)

97,00

3 Yıl

Aylık

390,00 TL

421,20 TL

14.35

9

Sazlı

Tescilsiz

İşyeri

(Taşocağı Sok. No: 1 -3)

150,00

3 Yıl

Aylık

1.115,00 TL

1.204,20 TL

14.40

10

Sazlı

Tescilsiz

İşyeri

(Taşocağı Sok. No: 5)

60,00

3 Yıl

Aylık

825,00 TL

891,00 TL

14.45

11

Savuca

Tescilsiz

İşyeri

(Menderes Cad. No:4)

30,00

3 Yıl

Aylık

655,00 TL

707,40 TL

14.50

12

Savuca

Tescilsiz

İşyeri

(Menderes Cad. No:4/A)

60,00

3 Yıl

Aylık

855,00 TL

923,40 TL

14.55

13

Savuca

Tescilsiz

İşyeri

(Atatürk Cad. No: 1/A)

31,00 m² kapalı                  30,00 m² açık alan

3 Yıl

Aylık

855,00 TL

923,40 TL

15.00

14

Savuca

Tescilsiz

İşyeri

(Atatürk Cad. No: 1/D)

31,00 m² kapalı                  30,00 m² açık alan

3 Yıl

Aylık

855,00 TL

923,40 TL

15.05

15

Tuzburgazı

113/60

Zeytin alım yeri

(4851 Sok. No:61)

92,03

3 Yıl

Aylık

1.630,00 TL +KDV

1.760,40 TL

15.10

16

Tuzburgazı

142/14

İşyeri

(4850 Sok. No: 79/B)

23,00

3 Yıl

Aylık

435,00 TL

469,80 TL

15.15

17

Yuvaca

102/33

Tarla

5.220,61

3 Yıl

Yıllık

7.970,00 TL

717,30 TL

15.20

Satışı yapılacak taşınmazın;

S.

Mahalle

A/P

Cinsi

Yüzölçümü

İmar Durumu

İhale Bedeli

Geçici Teminatı

İhale Saati

18

Çeltikçi

732/16

Arsa

99,30 m²

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında bitişik, zemin ticari, konut, 4 kat imarlı olup, hmax=14.50 m’dir. Ayrıca parsel Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre parsel derinliğini sağlamadığından 732 ada 16 ve 18 parseller imar uygulaması yapılmak suretiyle tevhit edilmesi gerekmektedir.

1.200.000,00 TL

36.000,00 TL

15.25

  2.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

      a- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

 • Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ya da Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesi ( Aslı )
 • İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ( Aslı )
 • Söke Belediyesine borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak yazı.
 • Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ( Aslı )
 • İhaleye iştirak eden tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasına imza atılması zorundadır.
 • Geçici teminatın Belediye veznesine veya Vakıflar Bankası Söke Şube TR71 0001 5001 5800 7292 2966 74 iban nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu ( Aslı ) Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu kesin ve süresiz ayrıca teminat mektubunun aslı olacaktır.
 • İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.

         b- İhaleye katılacak tüzel kişilerden yukarıda istenilen belgelere ek aşağıda belirtilen belgelerde istenilmektedir;

 • Vergi kimlik numarası ve Tebligat için yasal adres bildirimi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.(Aslı )
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ( Aslı ) ve imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 1. İhalelere katılacaklar yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmek zorundadır.
 2.      Şartname bedeli 200,00 TL karşılığında ihale günü ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
 3. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.
 4. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.