ARAMA
Söke Belediyesi

TAŞINMAZ KİRA İHALESİ (23.11.2022)

Geri
TAŞINMAZ KİRA İHALESİ (23.11.2022)

17 Kasım 2022

TAŞINMAZ KİRA İHALESİ (23.11.2022)

 

                                       SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile şartname hükümlerine göre kira ihalesi yapılacaktır. İhale; Söke Belediye Başkanlığı Hizmet Binasındaki Başkanlık Makamında 23.11.2022 Çarşamba günü ihale komisyonu huzurunda ayrı ayrı ihale edilecektir.

   

S.

Mahalle

A / P

Faaliyet Türü

Kullanım Alanı (m2)

İhale Süresi

Aylık/Yıllık

Muhammen Bedel

Geçici Teminatı

İhale Saati

1

Aslanyaylası

102/124

Zeytin Bahçesi

2.962,01

3 Yıl

Yıllık

1.350,00 TL+ KDV (%18)

121,50 TL

14.00

2

Aslanyaylası

108/19

Zeytin Bahçesi

19.475,41

3 Yıl

Yıllık

8.800,00 TL+ KDV (%18)

792,00 TL

14.05

3

Aslanyaylası

101/92

Zeytin Bahçesi

73.540,13

3 Yıl

Yıllık

33.100,00 TL+ KDV (%18)

2.979,00 TL

14.10

4

Bayırdamı

101/48

Zeytin Bahçesi

22.099,47

3 Yıl

Yıllık

9.750,00 TL+ KDV (%18)

877,50 TL

14.15

5

Çalışlı

160/212

Zeytin Bahçesi

1.941,74

3 Yıl

Yıllık

880,00 TL+ KDV (%18)

79,20 TL

14.20

6

Çalışlı

123/53

Zeytin Bahçesi

19.204,22

3 Yıl

Yıllık

7.400,00 TL+ KDV (%18)

666,00 TL

14.25

7

Çalışlı

114/168

Zeytin Bahçesi

26.517,88

3 Yıl

Yıllık

6.000,00 TL+ KDV (%18)

540,00 TL

14.30

8

Çalışlı

114/198

Zeytin Bahçesi

24.243,30

3 Yıl

Yıllık

5.500,00 TL+ KDV (%18)

495,00 TL

14.35

9

Çalışlı

114/29

Zeytin Bahçesi

15.158,19

3 Yıl

Yıllık

3.450,00 TL+ KDV (%18)

310,50 TL

14.40

10

Karaatlı

106/8

Tarla

35.162,39

3 Yıl

Yıllık

13.400,00 TL

1.206,00 TL

14.45

 

2.İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler aşağıda belirtilmiştir.

      a- İhaleye katılacak gerçek kişilerden istenilecek belgeler;

 • Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ya da Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesi ( Aslı )
 • İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ( Aslı )
 • Söke Belediyesine borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak yazı.
 • Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz ( Aslı )
 • İhaleye iştirak eden tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasına imza atılması zorundadır.
 • Geçici teminatın Belediye veznesine veya Vakıflar Bankası Söke Şube TR71 0001 5001 5800 7292 2966 74 iban nolu hesaba yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu ( Aslı ) Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu kesin ve süresiz ayrıca teminat mektubunun aslı olacaktır.
 • İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.

         b- İhaleye katılacak tüzel kişilerden yukarıda istenilen belgelere ek aşağıda belirtilen belgelerde istenilmektedir;

 • Vergi kimlik numarası ve Tebligat için yasal adres bildirimi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.(Aslı )
 • Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin teklif vermeye ve ihale şartlarını yerine getirmeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi ( Aslı ) ve imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ibraz edilmesi gerekmektedir.
 1. İhalelere katılacaklar yukarıda istenilen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmek zorundadır.
 2.      Şartname bedeli 200,00 TL karşılığında ihale günü ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
 3. İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harç, sözleşme ile ilgili diğer giderler ihaleyi alanlara aittir.
 4. İhale Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbest olduğu gibi, komisyonca alınacak kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amiri onaylarsa ihale kesinleşecektir. İlanen duyurulur.