ARAMA
Söke Belediyesi

Zabıta Müdürlüğü

Geri
Zabıta Müdürlüğü

SÖKE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

Öneri/Teklif Metni

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı…

Yasal dayanak

MADDE 2-  Bu yönetmelik; 18/10/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 23/07/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 13/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 11/04/2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği, 17/05/1924 tarihli ve 486 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun, 20/05/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 nisan 1340 tarih ve 486 numaralı kanunun bazı maddelerini Muadil Kanun, 31/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 28/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 06/05/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 08/09/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu, 29/05/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 19/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu, 12/10/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 17/06/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 13/06/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 29/04/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 31/07/2006 tarih ve 26245 sayılı  Resmî Gazetede yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik, 10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı  Resmî Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 09/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 18/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği, 11/08/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu, 13/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 08/12/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 16/07/1968 tarihli ve 1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun, 15/12/1984 tarihli ve 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun, 24/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 24/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 28/07/1953 tarihli ve 6183 ayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu, 10/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 19/07/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 01/07/2004 tarihli ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 15/08/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanunu, 21/01/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 11/01/1960 tarihli ve 7402 sayılı Sıtmanın imhası Hakkında Kanun, 23/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 23/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/06/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu, 30/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 19/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun, 24/09/1983 tarihli ve 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu, 04/04/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 26/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, 27/6/1995 tarih ve 22326 sayılı  Resmî Gazetede yayımlanan Yaş Meyve ve Sebze Ticaretinin Düzenlenmesi Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile … tarihli ve 4128 sayılı Hal Kanunu, 12/07/2012 tarih ve 28351 sayılı  Resmî Gazetede yayımlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik, 237 sayılı Kamuya Açık Alanlarda İlan Reklam ve Tabela Yönetmeliği, 211 sayılı Seyyar Satıcı Belgesi Düzenleme ve Uygulama Yönetmeliği, 330 sayılı Katı Atık Yönetmeliği ile Belediyeler ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Beldenin Düzen ve Esenliğiyle İlgili Uygulanacak Emir ve Yasaklar

 

 

Emir ve yasaklar

MADDE 3

- (1) Belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarında yasaklar şunlardır.

a) Umuma açık eğlence yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, kamu binalarında, cadde, sokak, yol, meydan, genel taşıt araçları ve kamuya açık diğer yerlerde; yere tükürmek, sümkürmek, bu yerlere izmarit, kâğıt mendil, peçete, kuruyemiş kabuğu ve her türlü kirletici maddeleri atmak gibi halkı tiksindirecek ve genel sağlığı bozacak eylem ve davranışlarda bulunmak.

b) Umuma açık eğlence yerlerine, kamu binalarına, cadde, sokak, yol, meydan, genel taşıt araçları ve kamuya açık diğer yerlere kirli, kötü kokulu ve iğrendirici kıyafetle girmek.

c) Bina, anıt, okul, sağlık ocakları, trafolar, cami, otobüs durakları, kamu   vb. yerlerin yüzeylerini; tebeşir, yağlı boya, kesici-delici aletler vb. ile karalamak, yazı yazmak, şekil çizmek ve buraları her ne suretle olursa olsun kirletmek ve tahrip etmek.

ç) Gezginci arıcılık ve/veya sabit arıcılık yapan arıcıların, arılarını çevreye rahatsızlık verecek şekilde meskûn mahal içerisinde konaklatması.

d)Taşınır veya taşınmaz, canlı veya cansız belediye eşya ve mallarına (yönlendirme tabela ve afişleri, kapı ve sokak numaraları, aydınlatma lambaları, çeşme muslukları, umumi çeşmeler, sulama ve itfaiye vanaları, kaldırım taşları banklar vb.) zarar verecek eylem ve davranışlarda bulunmak veya bunları amacı dışında kullanmak.

e) Yollar, meydanlar, toplu ulaşım araçları gibi umuma mahsus olan yerleri ne şekilde olursa olsun kirletmek ve burada halkı rahatsız edecek söz ve harekette bulunmak.

f) Yol, meydan, tretuvar, pazar, köprü gibi umuma mahsus yerler ile işyeri ve meskenlerin önlerini, iş hanları, pasajlar ve toplu dükkânların bulunduğu çarşılar gibi umumi yerlerin giriş-çıkış, iş yerleri ve/veya seyyar satıcı tarafından ayaklı tabela, masa sandalye koyarak veya herhangi bir şekil ve maksatla işgal etmek.

g) Belediyemiz sınırları içerisindeki tüm anayol ve tali yollar üzerinde, tretuvarlarda belediyeden izin almadan manav vb. gibi sergi, stant, teşhir yeri açmak.

ğ)Zabıta memurlarının görevlerinin ifasını engellemek amacıyla; her türlü sözlü ve fiziki müdahalede bulunmak, zabıta memurlarına karşı koymak, direnmek ve zorluk çıkarmak.

h) Belediyemiz zabıta ve diğer hizmet birimlerini asılsız ve kayda değer olmayan ihbarlarla meşgul etmek.

ı) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan cadde, sokak, meydan, park-bahçe, yeşil alan ve boş alanlarda ateş, mangal, lastik vb. yakmak.

i) Meydan, yol ve tretuvarlarda belediyeden izin almadan değişiklik, tamirat, tahribat yapmak, araçların park yapmasını önlemek için duba, demir, zincir vb. gibi malzemelerle bu alanları kullanıma kapamak.

j) Ayna, cam ve benzeri ışık yansıtıcı eşyaların halkı rahatsız edecek şekilde açıkta bırakılması ve taşınması.

k) Caddelerde ve yollarda fıçı, tekerlek, çember vs. yuvarlamak, paten kızak gibi şeylerle kaymak, fişek ve patlayıcı maddeleri patlatmak halkın gidip gelmesini engelleyecek ve huzurunu bozacak fiil ve hareketlerde bulunmak.

l) Mesken ve işyerlerinin sokağa bakan cephelerine izinsiz sundurma, tente ve güneşlik yapmak.

m) Halkın genel kullanımına ait yerlerde, parklardaki kanepelerde, cami ve diğer mabetlerin avlularında ve garlarda yatmak, sahil bandında ve kamp alanı olmayan yerlerde çadır kurmak.

n) Cami avluları, anıtların etrafı, köprü, istasyon vs. gibi yerlerde, halkın gelip geçtiği yerlerde oturma yerlerinin dışında oturmak, eşya ve malzeme bırakmak, buraların intizamını bozmak.

o) Mevsim dolayısıyla satışına müsaade edilen kavun, karpuz sergileri, manav arabaları, mısır arabaları vb. izin almadan, ya da onaylı belgesi olmaksızın açmak.

ö) Sergilerin üzerini çadır bezi ve benzeri bezle, muşamba, hasır gibi şehrin güzelliğini bozacak şekilde örtmek ve etrafını izinsiz kapatmak.

p) Sergilerde her ne surette olursa olsun izin verilenin dışında malzeme satmak.

(2) Belediye sınırları içinde ve mücavir alanlarında zorunluluklar şunlardır.

a) Meydan, yol ve tretuvarlarda herhangi bir kurum veya kişi tarafından yapılacak her türlü tamirat ve hafriyatta Belediyeden izin ve 19/06/1958 tarihli ve 18789 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik’te belirtilen tedbirleri almak zorunludur.

b) Sergide yeterli miktarda çöpleri toplayacak, ağzı kapalı, boyalı sac veya plastikten yapılmış, sızıntı vermeyecek şekilde kap bulundurmak zorunludur.

c) Mevsim sonunda sergideki örtü, enkaz ve artıklarının kaldırılması zorunludur. (Aksi takdirde Belediyece kaldırılır ve masrafı %20 fazlasıyla ilgiliden tahsil edilir.)

 (3) Şehir içerisinde her ne sebeple olursa olsun, dilencilik yapmak yasaktır. Sakat ve mağdur durumdaki kişileri dilendirenler ayrıca Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında cezalandırılır.

Park bahçelerle ilgili yasaklar ve zorunluluklar

MADDE 4- (1) Belediyeye ait tüm park ve bahçelerle ilgili yasaklar şunlardır;

a) Ağaçları, fidanları, çiçekleri, kopartmak, kesmek, çıkartmak varsa meyvelerini kopartmak.

b) Bu yerlerde bulunan kent mobilyalarını bozmak, kirletmek, yerinden oynatmak, üzerine çizgi çizmek, yazı yazmak, resim yapmak.

c) Bahçe ve parklara kâğıt parçası, yemek artığı veya benzeri maddeler atarak kirletmek.

ç) Havuzlara girmek, suyunu kullanmak veya hayvan sokmak, herhangi bir şey atmak ve çocukların yüzmesine izin vermek.

d) Her ne şekilde olursa olsun Park ve Bahçelerde avlanmak.

e) Belediyemize ait park ve bahçelerde içki içmek, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak.

f) Başkalarını rahatsız edecek şekilde radyo, pikap, teyp gibi müzik aletleri çalmak ve yüksek sesle şarkı söylemek.

g) Çamaşır yıkamak, sermek, öteberi temizlemek veya silkelemek.

ğ) İzinsiz beyanname ve ilan yapıştırmak.

h) Belediyemize ait ağaçlardan izinsiz olarak meyve, kozalak, zeytin vb. toplamak ve yaş veya kuru çalı ya da odun toplamak.

ı) İzinsiz sergi kurmak ve her ne surette olursa olsun yiyecek veya içecek satmak.

i) Motorlu motorsuz her türlü taşıt araçları ile burada gezmek.

j) Girmesine izin verilen hayvanlar ile bu alanların kirletilmesine sebebiyet vermek.

k) Yukarıda sayılmayan, ancak park ve bahçelerin görünümü, düzenini, estetiğini, temizliğini ve halkın istifade etmesini kısıtlayan her türlü davranışlarda bulunmak yasaktır.

 (2) Bahçe ve parklara girmesine izin verilen hayvanların pisliklerinin, sahibi tarafından toplanması zorunludur.

 

Her türlü binaların sahipleriyle buralarda ikamet eden ve çalışanların uyacağı emir ve yasaklar

MADDE 5- (1) Genel temizlik ile ilgili olarak;

a) Herkes çöpünü sızıntı ve koku…

ç) Her türlü inşaat çalışmalarında bina, tadilat, tamirat, sıva boya ve yıkım çalışmalarında çevreye, yola ve kaldırımlara ve gelip geçenlere zarar verecek şekilde sıva, boya sıçramasını moloz ve benzeri malzemelerin düşmesini önleyici tedbirleri almamak; toz ve benzeri ile çevreyi rahatsız edici unsurları sulayarak veya başka unsurlarla gidermemek ve  koruyucu tedbir alması zorunludur.

d) Her türlü eşya naklinde sokakları kirletilmesini önlemeye yönelik gerekli önlemleri almak zorunludur.

(2) Her türlü binaların sahipleriyle buralarda ikamet eden ve çalışanlarla ilgili yasaklar şunlardır.

a) Binalardaki yağmur oluğu, balkon gideri, klima, lavabo, WC, banyo gibi yerlerden gelecek su akıntı ve sızıntıları ile sokağı kirletmek, yağmur oluklarını tabana kadar indirmemek, diğer apartman sakinlerine ve yoldan gelip-geçenlere zarar vermek, bu zararları önleyici tedbirleri almamak, altyapı bağlantılarını yapmamak.

b) Halı, kilim, sofra bezi, elektrik süpürgesi torbası, temizlik bezleri, paspas vs. silkeleyerek etrafı kirletmek ve rahatsız etmek.

c) Binaların ve dükkânların yıkanarak temizlenmesi esnasında, kirli ve sabunlu suları yaya kaldırımı veya yollara akıtmak.

ç) Belediyece belirlenen çöp konteynırlarının yerlerini izin almaksızın değiştirmek.

d) Geri dönüşüm, poşetleme uygulanan cadde ve sokaklarda, araçların geçiş saatinden önce veya sonra çöp poşetlerini sokağa bırakmak.

e) Binalardan alt kat balkonlarına, müşterek kullanım alanlarına, havalandırma boşluklarına, boş arsalara, cadde, sokak ve yaya kaldırımlarına herhangi bir şey atmak, dökmek ve kirletmek.

f) Her türlü eşya naklinde sokakları kirletmek,

g) Cadde ve sokaklardaki kanalizasyonlara ait bacalara ve ızgaralara fena koku veren gaz yayan sıvıları, kaynar kirli suları, asitli suları, ızgaraları kaldırarak veya kaldırmadan ve kanalı tıkayacak şekilde akıtmak.

ğ) Bina ve işyeri girişlerinde kullanılan paspasları; tozunu temizlemek maksadıyla yola atmak.

h) Tuvalet, lağım, çukur ve fosseptiği temizletirken cadde ve sokaklara dökülmeyecek şekilde taşımak zorunlu olup bunları boş arsalara, akarsulara vs. yerlere dökmek ya da atmak.

ı) Bina yüzeyleri yıkanırken veya kaldırımlarda temizlik yapılırken gelip geçenlerin üstlerini kirletmek ve ıslatmak.

i) Çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen, cüruf, inşaat malzemeleri, imalat artıkları vs. maddeleri belediyece belirlenen alanlardan başka yere dökmek.

j) Sokak, cadde ve buna benzer açık alanlarda halı - kilim ve benzeri yıkamak.

k) Çöp konteynırlarından malzeme seçme fiilinde bulunmak ve bu amaçla konteynıra ve çevreye zarar vermek ve kirletmek.

l) Balkon, pencere ve teraslardan etrafa rahatsız edici koku yaymak ve buraları kirletmek, pis su dökmek.

m) Her türlü inşaat çalışmalarında bina, tadilat, tamirat, sıva boya ve yıkım çalışmalarında çevreye, yola ve kaldırımlara ve gelip geçenlere zarar verecek şekilde sıva, boya sıçramasını moloz ve benzeri malzemelerin düşmesini önleyici tedbirleri almamak; toz ve benzeri ile çevreyi rahatsız edici unsurları sulayarak veya başka unsurlarla gidermemek yasaktır.

Her türlü işyerlerinin uyacağı emir ve yasaklar

 

MADDE 6- (1) Belediye sınırları içerisinde ticari faaliyet gösteren her türlü işyerlerinin uyacağı emir ve yasaklar şunlardır.

a) Usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan faaliyet göstermek, işyeri açmak.

b) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen işyerlerinde aranacak genel şartlardan bazılarını ya da tamamını sonradan kaybetmek ve belediyeye bildirmemek.

c) Sıhhi ve gayrisıhhî her türlü müesseselerde yetkili idarenin izni olmadan kirlilik yükünü artıracak herhangi bir değişiklik ve ilâve yapmak.

ç) Gözlük dâhil olmak üzere, her türlü sağlık gereçlerinin münhasıran o işi yapma belgesi alanların dışında satışının yapılması.

d) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında belirtilen faaliyet konusu veya alan dışında faaliyette bulunmak, ya da tali faaliyet konusunu mevcut ruhsatına işletmemek.

e)Ticaret kanununda belirtilen hükümler dışında, devletin veya diğer resmi kuruluşların kullandıkları ad ve unvanlar ile toplum değerlerine aykırı düşecek ve Türkçe’de bulunmayan ad ve unvanları, kelime ve deyimleri kullanmak.

f) Bilumum işyerleri Söke Belediyesi Reklâm, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğindeki esaslara uymak kaydıyla işyeri unvanını belirtir bir tabelayı işyeri dışına asmak zorundadır. İşyerlerinin reklâm maksatlı kullanacağı tanıtıcı levhalarda işyeri açma ruhsatında belirtilen işyeri unvanı haricinde unvan kullanmak.

g) İşyerlerinin caddeye ve sokağa bakan cephelerine eşya vb. asarak sergilemek.

ğ) İşyerlerinde üretilen veya satışa sunulan maddelerin satıştan imtina edilmesi, kaçınılması, saklanması, satılmış gibi gösterilmesi.

h) İşyerlerinde satışa sunulan ürünlerin tespit edilen fiyat üzerinde satılması yasaktır. (Tespiti halinde tutanakla Ticaret İl Müdürlüğüne bildirilir.)

(2) Belediye sınırları içerisinde ticari faaliyet gösteren her türlü işyerlerinin zorunlulukları şunlardır.

a) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 5'inci maddesinde belirtilen işyerlerinde aranacak genel şartlardan bazılarını ya da tamamını sonradan kaybetmesi veya şartların değişmesi halinde, derhal belediyeye doğru ve eksiksiz bilgi verilmesi.

b) İşyeri ruhsat yenilenmesi veya intibakını gerektiren hallerde belediyeye 3 (üç) ay içerisinde müracaat etmek.

c) İşyeri açma ve çalışma ruhsatını herkesin görebileceği bir şekilde asmak ya da sorulduğunda göstermek.

ç) İşletmenin faaliyet alanının değişmesi durumunda yeniden ruhsat almak için başvuruda bulunması.

d)Hizmetin icap ettirdiği şekilde iş kıyafeti giymek.

e) İşyerinde kullanılan malzeme, araç ve gereçlerin temizlik ve bakımını yapmak.

f) Uygulama esnasında kanun, tüzük ve yönetmeliklerde bulunan yaptırımlara riayet etmek.

g)  Bakkal, market, fırın…    yaptırması.

ğ) Tüm İşyerlerinde belediyece onaylanmış bir teftiş defteri (esnaf denetleme defteri) bulundurmak.

h) Ecza dolabı bulundurmak.

ı) Belediye Encümeni tarafından belirlenen işyeri açılış ve kapanış saatlerine uymak.

i) Yangına karşı gerekli önlemleri almak, itfaiyece belirlenecek miktar kadar yangın söndürme cihazı bulundurmak veya bu cihazların periyodik kontrollerini yaptırmak.

j) İşletmelerin kamuya ait alanlar üzerinde işgal edecekleri yerin, yapılacak inceleme sonucunda uygun görüldüğü takdirde, işgaliye harcını yatırarak kullanmak için Belediyeden izin almak veya izin süresi sonunda işgali kaldırmak.

k) Tüm işletmelerin işyerlerini temiz tutmaları, genel temizliğine riayet etmeleri.

l) İlçemiz dâhilinde işletmelerin uyması gereken kurallar hakkında alınan Valilik ve Kaymakamlık kararlarına riayet etmek zorunludur.

(3) Tüketiciyi korumayla ilgili olarak belediye sınırları içerisinde ticari faaliyet gösteren her türlü işyerlerinin zorunlulukları şunlardır.

a) Perakende satışa arz...

b) Hizmetlerle ilgili tarife ve fiyatları gösteren listelerin usulüne uygun olarak düzenlenmesi zorunludur.

(4) İzin almadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, belediye zabıta müdürlüğü tarafından sebebi bir tutanakla belirlenmek ve mühürlenmek suretiyle re’sen kapatılır.

(5) Etiket, fiyat ve tarife…

Yenilecek ve içilecek ürün imal edilen, depolanan ve satılan yerlere ait emir ve yasaklar

MADDE 7- (1) Yenilecek ve içilecek ürün imal edilen, depolanan ve satılan yerlerde genel olarak;

a) Sıhhi şartları bozuk olan yerlerde gıda maddesi imal edilmesi ve satılması,

b) Açıkta ambalajsız ve önlem alınmadan gıda maddeleri ile içilecek maddeleri satılması yasaktır. Ayrıca bu maddeler imha edilir ve buna dair imha tutanağı tanzim edilir.

(2) Fırından başka yerlerde…

(3) Gıda maddelerinin üretime hazırlandıkları…

(4 ) Kasap, tavukçu, bakkal, ciğerci…

(5) Gıda maddelerinin üretime hazırlandığı…

(6) İçinde yenilecek, içilecek gıda maddeleri…

(7) Gıda maddeleri imal, depo veya satış …

(8) Gıda maddelerinin imalat aşamasında …

(9) Gıda maddeleri imalathanelerinde …

(10) Gıda maddeleri imalathaneleri ve satış …

(11) Gıda maddelerinin imalata hazırlandığı…

(12) Pişirilmeden, yıkanmadan, kabukları…

(13) Gıda maddelerinin gerek sabit…

(14) Satışa sunulan gıda maddelerinin…

(15) Her türlü gıda maddeleri imal edenler…

(16) Gıda maddelerinin satıldığı veya… 

Fırınlar ve ekmek fabrikaları ile ilgili emir ve yasaklar

MADDE 8- (1) Fırın olarak yapılan yapılarda kullanım, maksadının dışında başka fonksiyonlar (mesken, büro, ticarethane gibi) icra edilmeyecektir.

(2) Fırınlarda fırın personeli ile müşteri giriş- çıkışları ayrı kapılardan yapılacaktır.

(3) Personelin ihtiyacı için;…

Unlu mamuller, lahmacun, pide ve pişirim fırınları ile ilgili olarak ile ilgili emir ve yasaklar

MADDE 9- (1) Un eleme makinesinin (fenni elek) bulunması zorunludur.

 

Kasaplar, balık ve tavuk satış yerleri ile ilgili emir ve yasaklar

MADDE 10- (1) Etin üretildiği, etin ve sakatatın parçalandığı alanlar…

 

Bakkal, market, şarküteri, kuruyemişçi, büfe, manav, kantin, ekmek bayisi vb. İşyerleri ile ilgili emir ve yasaklar

MADDE 11- (1)   Bütün ürünler cinsine ve türüne göre sınıflandırılacak, tüm tezgâh ve raflar zeminden en az 15 cm yükseklikte olacaktır…

 

Tali tüp (LPG) satış, depolama, dağıtım ve irtibat bürolarına ait emir ve yasaklar

 

MADDE 12- (1) Tüp satış yerleri;

a)   Boş olanlar da dâhil olmak üzere…

(2) Sıvılaştırılmış (LPG) tüp bayileri;

a)Tüplerini bayii oldukları dağıtıcılardan temin etmek, hiçbir şekilde LPG dolum işlemi yapmamak ve işyerlerinde, depolarında, nakil vasıtalarında LPG dolumu sağlayan araç bulundurmak yasaktır…

(3)   Tüp irtibat büroları (alo tüp)

a) Tüp irtibat bürolarında şahsi ihtiyaçlarını gidermek için kullanılan tüpün dışında boş ve dolu tüp bulundurmak yasaktır…

(4) Tüp depolama yerleri;

a) Tüplerin; insanların ikamet ettikleri meskûn mahal içerisinde depo edilmesi yasaktır…

 

 (5) Tüp dağıtıcıları;

a) Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) tüplerinin tüketicilere intikali sadece LPG dağıtım şirketleri, yetkili bayileri ve yetkili tali bayileri vasıtası ile yapılır…

Seyyar satıcılar ile ilgili emir ve yasaklar

MADDE 13-  (1) Belediye tarafından;

a) İzin verilen kayıtlı seyyar satıcıların dışında her türlü seyyar satış yapmak,

b) Seyyar satıcıların sokaklarda bağırmaları gürültü sayılacak, herkesi rahatsız edecek derecede yüksek ses çıkarmaları ve düdük öttürmeleri, çalgı çalmak, gazel ve şarkı söylemek, sesli anons yapmak ve her ne surette olursa olsun gürültü yapmak suretiyle satış yapmaları,

c) İzinli olarak satış yapan manav, mısır vb. araçların etrafına ekstra kasa, şemsiye, masa, sandalye gibi malzemeler koyarak bu alanın işgal edilmesi, yasaktır.

(2) Ayakkabı boyacıları, ancak kendilerine gösterilecek olan yerlerde çalışacaklardır.

 

Pazar yerleri ile ilgili hükümler

 

MADDE 14- (1) Ölçüler kanununa göre temiz tutulmamış, damgalanmamış, hileli, ayarı bozuk her türlü tartı aletini kullanmak yasaktır. 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince tartı aletleri zamanında kontrol edilerek damgalanacaktır…

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İmar İle İlgili Uygulanacak Emir ve Yasaklar

Genel imar uygulamaları ile ilgili emir ve yasaklar

MADDE 15-

(1) Ruhsatlı ve yeni yapılan binaların, cephelerinin inşaat sundurmalarının; yola, caddeye ve insanlara zarar vermeyecek şekilde kapatılması zorunludur…

Toprak, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklar ile ilgili emir ve yasaklar

MADDE 16- (1) Hafriyat toprağı ile inşaat yıkıntı atıklarının karıştırılması, atık üreticileri tarafından, bu tür atıkların çevre ve insan sağlığına verebileceği zararlı etkilerin azaltılması için gerekli tedbirlerin alınması zorunludur…

(4) Hafriyat toprağı, yıkıntı, moloz nakliyesi sırasında gerekli tedbirleri almayarak yolları kirletmek, kaldırım, asfalt ve benzeri kamu mallarına zarar vermek, üretilen hafriyat moloz atıklarının depolama alanlarının dışına dökülmesi yasaktır.

 

Atık sular ve su kaynakları ile ilgili emir ve yasaklar

 

MADDE 17-

(1) Her türlü atık suyun kanalizasyon şebekesine bağlanması zorunludur…

      (8) Belediyemiz sınırları içerisindeki hayrat çeşmelerinde araç ve benzeri yıkamak yasaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sağlık İle İlgili Uygulanacak Emir ve Yasaklar

 

Huzur, sükûn, emniyet ve selametle ilgili emir ve yasaklar

MADDE 18- (1) Evinde, bahçesinde, müşterek kullanım alanlarında, özel veya kamuya ait alanlarda hurda malzeme, çöp veya çöp benzeri atıkları biriktirerek çevre ve insan sağlığını tehlikeye sokmak yasaktır…

Hava kirliliği ile ilgili emir ve yasaklar

 

MADDE 19-

(1) İl Çevre Kurulu Kararlarına uymak zorunludur. (Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü amacıyla)…

 

Gürültü kirliliği ile ilgili emir ve yasaklar

 

 MADDE 20-

 (1) Kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde belirlenen standartlar üzerinde hoşnutsuzluğa meydan verecek derecede bağırıp, çağırmak ve her türlü gürültü çıkarmak, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları, konutlar ve ulaşım araçlarında gürültünün asgariye indirilmesi için gerekli önlemlerin alınması zorunludur…

 

Görüntü kirliliği ile ilgili emir ve yasaklar

MADDE 21-

(1) Gerçek ve tüzel kişilerin, kentin doğal ve kültürel değerlerini korumayarak, peyzaj bozucu ve görsel kirlilik yaratıcı faaliyetlerde bulunması yasaktır…

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Trafik İle İlgili Uygulanacak Emir ve Yasaklar

Taşıma, yük indirme-bindirme, karayolu taşıtları ile ilgili emir ve yasaklar

MADDE 22- (1) Yaya kaldırımlarında ve yürünen diğer yerlerde tamamı veya bir kısmı yerde sürüklenmek suretiyle eşya ile keskin, sivri uçlu ve etrafı boyayacak maddelerin taşınması yasaktır…

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

Uygulama

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik hükümlerinde konulara uygulanacak maddelerin bulunmaması halinde üst hukuk normlarına göre hareket edilir.

(2) Uygulanan cezalar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 24- (1) Söke Belediye Meclisinin 02.10.1998 tarih ve 3 birleşim nolu oturum kararına istinaden onaylanan Zabıta İdari Yaptırım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 25- (1) Bu yönetmelik 01.08.2023 tarihinde Söke Belediyesinin Web Sitesinde yayımlandığı … tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme

MADDE 26- (1)   Söke Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğini Söke Belediye Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

Dr. Mustafa İberya ARIKAN        Hayal ÜZÜM              Hilal TİRİL KABASAKAL

       Meclis Başkanı                          Meclis Katibi                            Meclis Katibi                                    

DİĞER YÖNETMELİKLER