ARAMA
Söke Belediyesi

Zabıta Müdürlüğü

Geri
Zabıta Müdürlüğü

T.C. SÖKE BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ÇALIŞMA ESASLARI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 I.KISIM

I.Bölüm

Genel Hükümler

Madde – 1 ...Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı T.C.Söke Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünün hukuki statüsü, kuruluşu, görevleri yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Madde – 2 ...Kapsam

Bu Yönetmelik T.C.Söke Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğünün kuruluşunu, görevlerini, sorumluluklarını, çalışma kural ve esaslarını, hizmet ilişkilerinde temel ilkelerin  tanımları ve açıklamaları ile genel ve ortak esaslarını kapsar.

 

Madde – 3 ...Bağlılık

Zabıta Müdürlüğü Belediye Bünyesinde Kurulmuş Belediye Başkanlığına bağlı bir birimdir.

 

Madde – 4 ...Tanımlar

a- Belediye                 :T.C.Söke Belediyesini

b- Başkanlık               :T.C.Söke Belediye Başkanlığını

c- Başkan                    :T.C.Söke Belediye Başkanı

d- Müdürlük               :Zabıta Müdürlüğünü

e- Müdür                    :Zabıta Müdürünü

f- Amir                       :Zabıta Amirini

g- Komiser                  :Zabıta Komserini

h- Memur                    :Zabıta Memurunu

ı- Büro Görevlisi         :Zabıta Büro Görevlisini

i- Zabıta Nöbetçisi      :Zabıta Nöbet Görevlisini

j- Şoför                       :Zabıta Müdürlüğünde görevli şoförü ifade eder.

k-  Pazarcı                   :Pazarda mal satan kimse.

l- Üretici                      :Üretim işi ile uğraşan kimse,müstahsil.

m-Üretici Koop. ve Birlikleri:Üreticilerin karşılaştıkları sosyal-ekonomik sorunları çözmek amacı ile hak ve ödevlerini eşitlik kurallarına göre bir araya gelerek tertip ettikleri kooperatife üretici kooperatifi, üretici kooperatiflerinin bir araya gelerek tertip ettikleri örgütlere de kooperatif birlikleri denir.

 1. n) Pazar yeri :Belli bir günde gıda ve zorunlu ihtiyaç maddeleri satanlar ile bunları alacak olan kimselerin toplanıp alış veriş yaptıkları yerlerdir.
  
II.Bölüm

 

Esas Hükümler

Madde – 5 ...Kuruluş ve Görevler

            Zabıta Müdürlüğünün Kuruluşu ve Görevleri aşağıdaki şekildedir.

Kuruluş:

 

            ZABITA MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TEŞKİLAT ŞEMASI

 

        

 

 

SORUMLULUK ALANLARIMIZ ve GÖREVLERİMİZ

 

Görevler:

 

  Belediye zabıtasının görevleri şunlardır:

 1. a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;
 2. Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 3. Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.
 4. Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,
 5. Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.
 6. Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak.
 7. Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek.
 8. Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 9. 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.
 10. Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.
 11. 28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.
 12. 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.
 13. 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.
 14. Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
 15. 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.
 16. 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.
 17. 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,
 18. 12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.
 19. 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak.
 20. 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.
 21. 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.
 22. 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.
 23. 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.
 24. 13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.
 25. Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.
 26. Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

 

 1. b) İmar ile ilgili görevleri;
 2. Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.
 3. 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak.
 4. 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.
 5. 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

 

 1. c) Sağlık ile ilgili görevleri;
 2. 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.
 3. Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.
 4. İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.
 5. Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.
 6. Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.
 7. Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.
 8. Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.
 9. 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
 10. 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.
 11. 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.
 12. 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.
 13. İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

 

 ç) Trafikle ilgili görevleri;

 1. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.
 2. Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.
 3. Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.
 4. Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,
 5. Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.
 6. Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.
 7. Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

 

 1. d) Yardım görevleri;
 2. Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.
 3. Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
 4. Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

 

 1. e) Pazaryeri İle İlgili görevleri;
  1. Semt pazarlarının ve diğer Pazar yerlerinin denetimini yapmak veya yaptırmak.Pazarcı esnafının temizliğini,çevreyi rahatsız edici  davranışlarını,bağırıp gürültü çıkarmalarını önlemek veya önlenmesini sağlatmak.
  2. Pazar yerlerinin yer tahsis ücretinin zamanında ve tam ödemesini sağlamak veya sağlatmak.
  3. Pazar yerlerinde gıda ve zorunlu ihtiyaç maddeleri perakende olarak satışa arz edilmesini sağlamak.
  4. Pazar yerlerinin yerleşim planına göre düzenlenmesini yapmak, düzeni bozanlar hakkında yasal işlem yapmak.
  5. Satışa arz edilen malların yağmur, kar ve güneş gibi dış etkenlerden korumasını sağlamak amacıyla pazarcıların tedbir almasını sağlamak.
  6. Pazarcılar ve üreticiler ile üreticiler koop. Birliklerinin kendilerine tahsis olunan yerleri başkalarına devretmeyi, kiraya vermeyi, herhangi bir şekilde başkasına da kullandırmayı önlemek. Uymayanlar hakkında cezai işlem yapmak.
  7. Pazarda çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapmak yasaktır. Pazar esnafı müşteriye iyi ve nazik muamele etmeye, her türlü kırıcı, sert ifade ve davranışlar kaçınmaya mecburdur.
  8. Pazar esnafı kılık, kıyafetine, el ve yüz temizliği ile her zaman traşlı olmaya dikkat ve itina edecektir. Belediyece gerekli görüldüğü hallerde "Özel kıyafet giymek zorundadır."
  9. Pazar içerisinde mal koymaya mahsus yerler dışında ve yollar üzerinde mal sergilemeyi yasaklamak, Uymayanlar hakkında cezai işlem yapmak.
  10. Pazaryerlerinde satışa arz edilen malların fatura ve rüsum belgelerini kontrol etmek , yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem uygulamak.
  11. Pazar Yerinde satışa sunulan her çeşit malların üzerine malın cinsini ve fiyatını gösteren Söke Belediyesi etiketlerin bulunmasını sağlamak, uymayanlar hakkında cezai işlem uygulamak.
  12. Pazar yerinde faaliyette bulunan her pazarcının "Türk Parasını Koruma Yasasına göre paraları düzgün ve temiz bulundurmasını sağlamak.
  13. Pazar yerinde çevreyi rahatsız eden, bilyeli veya benzeri madeni tekerlekli taşıma aracı kullanılmasını önlemek. Bu kurallara uymayanların araçlarına el koymak
  14. Pazarcılar kullanmış oldukları portatif sergiler ile ip bağlama direklerinin konacakları yerleri tespit ederek,bu kurala uymayanlar hakkında cezai işlem uygulamak.

Pazarcı Esnafının Pazar Yerlerine giriş ve çıkış saatlerine uymasını sağlamak, uymayanlar hakkında cezai işlem uygulamak.

 1. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra her yıl başında, Yönetmelik esaslarına göre tahsis sahiplerinden istenilecek tüm belgeler yenilenerek tahsisler değerlendirilir.
 2. Bu yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 3. Bu Yönetmelik Hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

Diğer görevler
 1. Abide ve mabetlerin denetimini yapmak veya yaptırmak .
 2. 743 Sayılı Medeni kanuna göre bulunmuş eşyayla ilgili tutanakları düzenletmek.Eşyaların sahibini araştırmak,6 ay süre zarfında eşyanın sahibi çıkmazsa eşyayı getiren kişiye masrafları alınarak teslim etmek
 3. İşyerlerinde Belediye Encümenince belirlenen saatler ile gece ve tatil günlerinde halkın huzurunu bozacak şekilde gürültü yapmayı, radyo, teyp, tv benzeri cihazları yüksek sesle kullanmayı yasaklamak uymayanlar hakkında cezai işlem uygulamak.

 

 1. İş yerlerine gündüz, gece ve tatil günleri yüksek sesle müzik yayınlamayı dışarıya kabin, hoparlör koymayı yasaklamak
  1. İş yerlerinde 31 Mayıs ile 1 Ekim arası saat 21.oo den saat 8.oo e kadar,

30 Eylül ile 1 Haziran arası saat 20..oo den 08.ee e kadar Kent sakinlerinin istirahat zamanı olarak belirlenmiştir.

 1. Bu zamanlarda halkın huzurunu bozacak şekilde gürültü yapmak,radyo,teyp,televizyon v.b. cihazları yüksek sesle kullanmak yasaktır.
 2. İşyerlerinde;gündüz-gece ve tatil günleri yüksek sesle müzik yayınlamak,dışarıya hoparlör-kabin koymak yasaktır.
 3. Tatil günlerinde her ne suretle olursa olsun çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkarmak yasaktır.Ancak; inşaat v.b. zorunluluk arz eden durumlarda Belediye Zabıta-Fen İşleri gibi ilgili iş birimlerine müracat ve gerekli değerlendirme yapılması sonucu verilecek izin ile sabah saat 10.oo'dan sonra çalışma yapılabilir.
 4. Uymayanlar hakkında yasal işlem yapılarak Zabıta-Fen İşleri ekiplerince çalışma durdurulur.Devamı veya tekrarı halinde iş yeri-inşaat ruhsatı iptal edilir
 1. ,Sk.,iş yerleri önü,kaldırımlar,pasaj içleri,kapalı çarşılar,yol ve kaldırımlar Apt. giriş-giriş çıkışları ile müşterek kullanım alanları olan merdivenler-koridorlar hiçbir suretle işgal edilemez ve kapatılamaz.Uymayanlara cezai işlem uygulanarak tekrarı halinde iş yerinin ruhsatı iptal edilerek,işgal konusu eşya ve maddeler Belediyece kaldırılır.Cezası ve Belediyece yapılan masrafları %20 fazlası ile ödetilir.
 2. Dükkan,bina ve pasaj önlerine konan tente,siperliklerin (sabit veya hareketli) belediyece belirlenen genişlik ve yüksekliklerine uyulmasını sağlamak, uymayanlar hakkında cezai işlem uygulamak
 3. Cadde-Sokak-Meydan ve kaldırımlarda zemine zarar verecek olan maddelerin

sürünerek taşınması odun,kömür,demir v.b. maddelerin kırılması,paletli makinalar kullanılması yasaklamak, uymayanlar hakkında cezai işlem uygulamak

 

 1. Belediye Zabıtasının ve Çalışanlarının görev yaptıkları sırada; görev yapmmalarını engelleme,zorluk çıkarma,istenilen belgeleri vermeme, yanlış bilgilendirme, kimlik göstermeme gibi hallerde en yakın Emniyet güçleri ile irtibat kurularak bu davranışta bulunan veya bulunanlar Polis yada Zabıta Karakoluna götürülerek gerekli işlemler yapmak.
 2. Şehir içerisinde belirli yerlere konmuş olan sokak ve trafik levhaları,tehlike işaretleri ve benzerlerinin tahrip edilmesi,yerlerinin değiştirilmesi veya kaldırılması yasaklamak, uymayanlar hakkında cezai işlem uygulamak
 3. Halkın topluca yararlandığı cadde-sokak,park,meydan,genel hizmet taşıtlar

sinema v.b. yerleri her ne suretle olursa olsun kirletmek,halkı tiksindirecek,utandıracak söz ve harekette bulunmak,tuvaletler dışındaki yerlerde tuvalet ihtiyacı karşılamak yasaklamak, uymayanlar hakkında cezai işlem uygulamak

 1. Şehirde çeşitli yerlerde bulunan halk çeşmelerinden,parklardaki havuzlardan,park ve refüjlerdeki sulama vanalarından inşaatlara su almayı, araç-halı-kilim v.b. yıkamak yasaklamak, uymayanlar hakkında cezai işlem uygulamak.
 2. Refüjlerde-park ve diğer yeşil alanlarda veya herhangi bir yerde çimleri,çiçekleri,ağaçların dallarını koparmayı,çiğnemeyi,koruyucu kafeslerini kırmayı,çıkarmayı yasaklamak, uymayanlar hakkında cezai işlem uygulamak
 3. Belediye sınırları içerisinde hayvan otlatmak,şehir içerisinde sürü halinde yaya olarak hayvan nakli yasaklamak, uymayanlar hakkında cezai işlem uygulamak
 4. Garaj , otopark, terminal ve taksi durakları ile ilgili Söke Belediyesi Santral Garaj Yönetmeliğini uygulamak.

Yangına karşı alınacak önlemlere ait görevler:

 1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik gereğince. Yangın söndürme tüpünün alınmasını ve bakımının yapılmasını sağlamak. Yapılan kontrollerde yönetmeliğe uymayan iş yeri sahipleri hakkında cezai işlem uygulamak.

 

Hayvanlar ile ilgili hükümlere ait görevler:

 1. Hayvan alım ve satımları usulüne uygun belirlenmiş yerlerde yapılmasını sağlamak..
 2. Mesken olan yerlerde , kedi,köpek ve kümes hayvanları gibi evcil hayvanların beslenmesini yasaklamak, uymayanlar hakkında cezai işlem uygulamak.
 3. Tasmasız-markasız (Sahibini-adresini belirten plaka) başıboş dolaşan hayvanları Sağlık İşleri Müdürlüğüne bildirmek.

 

 

Görevler (Zabıta Müdürü):

 

 • Hizmetin gereklerine ilişkin görevleri Başkalığın talimatları ve yasal gereklilikler doğrultusunda yapmak.
 • Belediyenin diğer birimleri,kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaları yapar.
 1. Yıllık bütçe teklifini hazırlar ve gelecek iki yılın bütçe tahminini yapar.
 2. Belediye Zabıta Yönetmeliğinde ve Sağlık Zabıtası Yönetmeliğinde yer alsın veya almasın yahut bu yönetmelikleri usulünce  yürürlüğe konsun veya konmasın. görevine  ilişkin kanun,tüzük ,yönetmelik ve emirleri bilmek ,uygulamak ve uygulatmakla yükümlüdür.
 3. Memur ve diğer  personelinin sevk,idari ve koordinasyonunu sağlamak.
 4. Memur ve diğer personelinin Zabıta ve diğer  yan görevleri konusunda  eğitimi ve işin gereklerini yapılmasındaki usulünü öğretmekle yükümlüdür.
 5. Memur ve diğer personelinin ekip bilinciyle çalışmasını,nöbet çizelgeleri düzenleyerek personelin nöbetleşe çalışmasını ve yardımlaşarak çalışmasını sağlamak.
 6. Müdürlük bünyesinde kullanımına verilmiş motosiklet ,araba,kamyonet vs. araçların faal durumda olmasını sağlayıcı tedbirleri almak ve aldırmak ve bu araçların sevk ve idaresini sağlamakla yükümlüdür.
 7. Araçların bakımını,onarımını ve yenilemesi lüzumlu yedek parçalarının teminin sağlamak, yapmak veya yaptırmak.
 8. Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Zabıta Müdürlüğünün Trafikle ilgili görevlerinde İlçe Trafik Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışmak.  
 9. Belediyenin diğer birimlerince ihtiyaç duyulan Zabıta kolluk görevlerini yerini getirilmesini sağlamak.
 10. Belediyenin telefon, telsiz, faks ve benzeri haberleşmelerini sağlamak ve sistemin bakım onarım işlerini yapmak
 11. Belediyeye bağlı hizmet araçlarının sevk ve idaresini yapmak,birimlere tahsisini yapmak ve her an çalışır ve hizmete hazır durumda bulundurulmasını sağlamak.
 12. Zabıta Amir,Komiser ve Memurların Sicil raporlarını düzenlemek.

 

 Görevler (Zabıta Amiri):

 

 1. Hizmetin gereklerine ilişkin görevleri Zabıta Müdürünün sözlü ve/ veya yazılı talimatlarını doğrultusunda yapmak.
 2. Zabıta Yönetmeliğini ve Sağlık Zabıtası Yönetmeliğince Zabıtaya ilişkin görevleri bilmek ve yerine getirmek.
 3. Memur ve diğer personelinin ekip bilinciyle çalışmasını,nöbet çizelgeleri düzenleyerek personelin nöbetleşe çalışmasını ve yardımlaşarak çalışmasını sağlamak.
 4. Memur ve diğer  personelinin sevk,idari ve koordinasyonunu sağlamak.
 5. Memur ve diğer personelinin Zabıta ve diğer  yan görevleri konusunda  eğitimi ve işin gereklerini yapılmasındaki usulünü öğretmekle yükümlüdür.

 

Görevler (Zabıta Komiseri):

 

 1. Hizmetin gereklerine ilişkin görevleri Zabıta Müdürünün sözlü ve/ veya yazılı talimatlarını doğrultusunda yapmak.
 2. Zabıta Yönetmeliğini ve Sağlık Zabıtası Yönetmeliğince Zabıtaya ilişkin görevleri bilmek ve yerine getirmek.
 3. Memur ve diğer personelinin ekip bilinciyle çalışmasını,nöbet çizelgeleri düzenleyerek personelin nöbetleşe çalışmasını ve yardımlaşarak çalışmasını sağlamak.
 4. Memur ve diğer  personelinin sevk,idari ve koordinasyonunu sağlamak.
 5. Memur ve diğer personelinin Zabıta ve diğer  yan görevleri konusunda  eğitimi ve işin gereklerini yapılmasındaki usulünü öğretmekle yükümlüdür.

 

Görevler (Zabıta Memuru):

 

 1. Yukarıda yazılı yönetmelik maddelerinin tamamını yerine getirmek zabıta müdürünün ve diğer yetkililerinin (amir ve komiserin) talimatlarına uymak.
 2. Zabıta Yönetmeliğini ve Sağlık Zabıtası Yönetmeliğince Zabıtaya ilişkin görevleri bilmek ve yerine getirmek.
 3. Üstlerinden aldığı her türlü hizmete ilişkin görevi yerine getirmek.

 

 

Madde – 6 ...Görev Yetki ve Sorumluluklar

Zabıta Müdürü, doğrudan Başkandan direktif alır.Direktif vereceği kişiler müdürlük personelidir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31. ve 32.maddelerine göre harcama yetkilisidir.Kanun emir ve gereklerini yerine getirir.Madde 5 te belirtilen tüm görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

  

Bölüm  III

Çalışma Esas ve İlkeleri

Madde-7...Zabıta Müdürlüğü Esas ve İlkeleri

        1 - 5176 Sayılı Kanun ile düzenlenen Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesine riayet eder.

              2 - Tüm Belediye Personelinin ve vatandaşların bilgi almak istemlerinde Bilgi Edinme              Yasasını gereklerini yerine getirir. 

              3 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunlar gereği düzenlenen Tüzük   

             Genelge ve Kararnamelerin gereklerini yerine getirir.

             4- Zabıta Personelinin Sicil raporlarını düzenlemek.

 

 Bölüm IV

Çeşitli Hükümler

Madde  -8       Bütçe

Zabıta Müdürlüğünün Personel,Demirbaş,Araç,Gereç,Akaryakıt,Yiyecek eşya ve kırtasiye ile diğer hizmetlerine ilişkin giderler,her  yıl Belediye Bütçesine konacak ödeneklerle karşılanır.

Madde – 9      Personel Kadroları

Müdürlük Personeli kadroları her yıl  Bütçe ile kabul edilen Kadro ve ödeneklerle tayin ve tespit edilir.

Madde- 10      Gelirler

Müdürlük bünyesinde yapılan hizmetlerle ilgili her yıl Belediye Meclisince tayin edilen hizmet karşılığı ücretler ve Belediye Gelirleri Yasası ile belirlenen harçlar Tahakkuk fişinin kesilmesine müteakip Mali Hizmetler Müdürlüğü Veznelerine yatırılması ve alındı karşılığının  saklanması ile sonuçlandırır.

Madde – 11    Araç ve Gereçler

Müdürlüğün yapacağı Hizmet  durumuna göre her yıl yeniden gözden geçirilmek  sureti ile emrine yeterli sayıda araç,gereç ve hizmete ilişkin diğer sarf malzemeleri tahsis edilir.

Madde – 12    Yürürlük

                        Bu yönetmelik  T.C. Söke Belediye Meclisinin Kabulü ve Söke Belediye Başkanının   onayından sonra yürürlüğe girer.

Madde – 13    Yürütme

Bu yönetmelik hükümlerini T.C. Söke Belediye Başkanı yürütür. 

DİĞER YÖNETMELİKLER